Zyban labelling and pil (clean)

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
ZYBAN
Zyban 150 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte
Bupropionhydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

− Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
− Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
− Geef dit geneeesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. − Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Zyban is een geneesmiddel dat u werd voorgeschreven om u te helpen stoppen met roken wanneer ook
uw motivatie wordt ondersteund, zoals binnen een rookstopprogramma.
Zyban zal het meeste effect hebben als u vastbesloten bent te stoppen met roken. Vraag uw arts
of apotheker om advies over behandelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden om u te helpen
stoppen met roken.
2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET UER EXTRAT
VOORZICHTIG MEE ZIJN

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
als u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
als u andere geneesmiddelen inneemt die bupropion bevatten (zoals Wellbutrin XR, om
depressie te behandelen)
als u een aandoening hebt die stuipen veroorzaakt, zoals epilepsie, of als u in het verleden
als u een eetstoornis hebt of in het verleden hebt gehad (bijvoorbeeld wraatzucht of anorexia
als u ernstige leverproblemen hebt, zoals cirrose
als u een hersentumor hebt
als u een stevige drinker bent en net bent gestopt met alcohol drinken of als u wil stoppen met
als u onlangs gestopt bent met het innemen van kalmeringsmiddelen of geneesmiddelen
tegen angst (vooral benzodiazepines of gelijkaardige geneesmiddelen) of als u daarmee gaat
stoppen terwijl u Zyban inneemt
als u een bipolaire stoornis hebt (extreme stemmingswisselingen) omdat Zyban een episode van
als u geneesmiddelen tegen depressie of tegen ziekte van Parkinson inneemt, namelijk
monoamineoxidaseremmers (MAO-I) of deze de laatste 14 dagen hebt ingenomen. Voor sommige MAO-I kan de periode korter zijn. Vraag uw arts om advies.  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest en neem Zyban niet in.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Uw arts moet bepaalde informatie over u weten alvorens u start met het innemen van Zyban.
Dit is omdat bepaalde aandoeningen u gevoeliger maken voor bijwerkingen (zie ook rubriek 4).
Stuipen
Zyban kan stuipen veroorzaken bij ongeveer 1 op 1000 personen. (Zie voor meer informatie ook
‘Inname met andere geneesmiddelen’ verderop in deze rubriek en Rubriek 4, ‘Mogelijke
bijwerkingen’).
Stuipen komen vaker voor:
Als u regelmatig veel alcohol drinkt
Als u suikerziekte hebt waarvoor u behandeld wordt met insuline of tabletten
Als u een ernstig hoofdletsel hebt gehad of lang geleden een hoofdletsel hebt gehad
Neem geen Zyban in als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is tenzij u met uw arts bent overeengekomen dat er een goede reden is om dat wel te doen. Als u stuipen hebt tijdens de behandeling:
Stop met het innemen van Zyban en neem het niet meer in. Raadpleeg uw arts.
U hebt meer risico op bijwerkingen:
Als u nier- of leverproblemen hebt
Als u ouder bent dan 65 jaar
Dan zult u een lagere dosis moeten innemen (zie Rubriek 3) en van nabij moeten worden opgevolgd
terwijl u Zyban inneemt.
Als u problemen met uw geestelijke gezondheid hebt…
Sommigen hadden tijdens het innemen van Zyban hallucinaties of delusies (onbestaande dingen zien,
horen of geloven), verstoord denken of extreme stemmingswisselingen. Dit komt vaker voor bij
personen die al eerder problemen met hun geestelijke gezondheid hebben gehad.
Als u zich neerslachtig voelt of aan zelfmoord denkt…
Sommige personen worden neerslachtig als ze proberen stoppen met roken. Af en toe denken ze aan zelfmoord of doen ze een zelfmoordpoging. Deze symptomen kwamen ook voor bij personen die Zyban innamen, meestal tijdens de eerste weken van de behandeling. Als u zich neerslachtig voelt of aan zelfmoord denkt:
Raadpleeg dan uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Hoge bloeddruk en Zyban
Sommige personen kregen last van hoge bloeddruk bij het innemen van Zyban en moesten daarvoor
behandeld worden. Als u al een hoge bloeddruk hebt, kan dit verergeren. Daar is meer kans toe als u
tegelijk ook nicotinepleisters gebruikt om u te helpen stoppen met roken.
Uw bloeddruk zal gecontroleerd worden voordat u start met het innemen van Zyban en terwijl u
ermee behandeld wordt, vooral als u al een hoge bloeddruk hebt. Als u ook nicotinepleisters gebruikt,
moet uw bloeddruk wekelijks gecontroleerd worden. Het is mogelijk dat u moet stoppen met het
innemen van Zyban als uw bloeddruk stijgt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Zyban nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Zyban beïnvloeden of verhogen de kans op
bijwerkingen. Ook Zyban kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden. Deze
geneesmiddelen zijn:

Geneesmiddelen tegen depressie of andere problemen van de geestelijke gezondheid (zie
ook ‘Neem Zyban niet in’ vooraan in Rubriek 2)

Theofylline voor astma of longziekte
Tramadol, een sterke pijnstiller
Geneesmiddelen tegen malaria
Stimulerende middelen of andere geneesmiddelen om uw lichaamsgewicht of eetlust onder
controle te krijgen
Steroïden (behalve crèmes en lotions voor oog- en huidaandoeningen)
Antibiotica van de groep der chinolonen
Bepaalde types antihistaminica, hoofdzakelijk gebruikt om allergie te behandelen; ze kunnen
slaperigheid veroorzaken
Geneesmiddelen tegen diabetes.
Vertel uw arts meteen als u geneesmiddelen uit deze lijst inneemt, voordat u Zyban inneemt
(zie rubriek 3 ‘Sommigen moeten een lagere dosis innemen’).
Deze geneesmiddelen kunnen de werking van Zyban beïnvloeden of verhogen de kans op
bijwerkingen:

Geneesmiddelen tegen depressie (zoals desipramine, imipramine, paroxetine) of andere
problemen van de geestelijke gezondheid
(zoals risperidon, thioridazine)
Geneesmiddelen tegen ziekte van Parkinson (zoals levodopa, amantadine of orfenadrine)
Carbamazepine, fenytoïne of valproaat, om epilepsie of bepaalde problemen van de
geestelijke gezondheid
te behandelen
Bepaalde geneesmiddelen tegen kanker (zoals cyclofosfamide, ifosfamide of tamoxifen)
Ticlopidine of clopidogrel, vooral gebruikt als behandeling van hartaandoeningen of
beroerte
Bepaalde bètablokkers (zoals metoprolol), hoofdzakelijk gebruikt als behandeling van hoge
bloeddruk
Bepaalde geneesmiddelen tegen onregelmatige hartslag (zoals propafenon, flecaïnide)
Ritonavir of efavirenz, behandelingen tegen HIV-infectie.
Bespreek met uw arts als u geneesmiddelen uit deze lijst inneemt. Uw arts zal de voor- en
nadelen van het innemen van Zyban afwegen of kan beslissen de dosis aan te passen van het
andere geneesmiddel dat u inneemt.
Zyban kan andere geneesmiddelen minder effectief maken:
• Als u tamoxifen inneemt om borstkanker te behandelen.
Indien dit op u van toepassing is
, vertel uw arts. Het kan nodig zijn om te veranderen naar een
andere behandeling voor uw depressie.

Het is mogelijk dat u minder van bepaalde geneesmiddelen moet innemen als u stopt met roken
Als u rookt, kan de opname van scheikundige stoffen in uw lichaam er voor zorgen dat bepaalde
geneesmiddelen minder goed werken. Als u stopt met roken, is het mogelijk dat de dosis van deze
geneesmiddelen moet worden verlaagd omdat u anders bijwerkingen kunt krijgen.
Als u andere geneesmiddelen inneemt, controleer dan met uw arts als u nieuwe symptomen vaststelt
waarvan u denkt dat het bijwerkingen kunnen zijn.
Alcohol drinken en Zyban
Bepaalde mensen vinden dat ze gevoeliger voor alcohol zijn tijdens het innemen van Zyban. Het is
mogelijk dat uw arts u voorstelt om geen alcohol te drinken tijdens uw behandeling met Zyban of om
zo weinig mogelijk alcohol te drinken. Als u nu veel alcohol drinkt, mag u niet plots stoppen omdat u
daardoor risico loopt op stuipen.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem geen Zyban in als u zwanger bent of wil worden
. Vraag uw arts of apotheker om advies
voordat u een geneesmiddel inneemt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
De bestanddelen van Zyban kunnen in de moedermelk terecht komen. U zou uw arts of apotheker om
advies moeten vragen voordat u Zyban inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bepaalde bijwerkingen van Zyban, zoals duizeligheid of lichthoofdigheid, kunnen een weerslag
hebben op uw concentratie en beoordelingsvermogen.
Gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines als u daar last van heeft.
3 HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN ?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zyban is niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 jaar.
Wanneer starten en hoeveel in te nemen
Start met het innemen van Zyban terwijl u nog rookt.
Uw richtdag voor het stoppen met roken valt best in de tweede week dat u Zyban
inneemt.
Dagen 1 tot 6
Neem één tablet (150 mg) éénmaal daags.
Best blijven roken
Verhoog uw dosis tot één tablet tweemaal
terwijl u Zyban
daags, met minstens 8 uur tussentijd, en
niet dicht tegen bedtijd.
Neem verder één tablet tweemaal daags.
Stop deze week met roken op uw richtdag voor het stoppen
met roken
.
Weken 3 tot 9
Neem verder één tablet tweemaal daags gedurende een
periode tot 9 weken
.
Indien u er na 7 weken niet in slaagt om te stoppen met roken,
zal uw arts u aanraden om Zyban te stoppen.
U kunt advies krijgen om geleidelijk te stoppen met Zyban na 7–9 weken. Sommigen moeten een lagere dosis innemen
… omdat ze gevoeliger zijn voor bijwerkingen. • Als u ouder bent dan 65 jaar • Als u een lever- of nierziekte hebt • Als u een hoger risico op stuipen hebt (zie ‘Wees extra voorzichtig met Zyban’ en ‘Inname met De voor u maximaal aanbevolen dosis is één tablet van 150 mg éénmaal daags.
Hoe neemt u uw tabletten in

Neem uw Zyban tabletten in met een tussentijd van minstens 8 uur. Neem geen Zyban tegen
bedtijd
— dat kan slaapmoeilijkheden veroorzaken.
U mag Zyban met of zonder voedsel innemen.
Slik uw Zyban tabletten volledig in. Kauw er niet op, plet ze niet of breek ze niet door —
als u dat doet, wordt het geneesmiddel te snel vrijgezet in uw lichaam. Daardoor hebt u een
groter risico op bijwerkingen, waaronder stuipen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanner u te veel van Zyban heeft ingenomen, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)
Als u teveel tabletten hebt ingenomen, hebt u meer risico op stuipen of andere bijwerkingen.
Verlies geen tijd. Ga onmiddellijk naar uw arts of de spoeddienst van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis. .
Bent u vergeten dit middel in te nemen ?
Als u een dosis hebt overgeslagen, wacht dan en neem uw volgende tablet op het voorziene tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel ?
Het is mogelijk dat u Zyban gedurende 7 weken moet innemen voordat het zijn volledige werking
vertoont.
Stop niet met het innemen van Zyban zonder dat eerst met uw arts te bespreken. Het is mogelijk
dat uw dosis geleidelijk moet worden afgebouwd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Zyban bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stuipen
Ongeveer 1 op 1.000 personen die Zyban innemen, krijgt stuipen.
Symptomen van stuipen zijn stuiptrekkingen en meestal bewustzijnsverlies. Iemand die stuipen
heeft gehad, kan daarna verward zijn en herinnert zich niet altijd wat gebeurd is.
Stuipen komen vaker voor als u teveel Zyban inneemt, als u bepaalde andere geneesmiddelen inneemt
of als u al een hoger risico op stuipen hebt dan normaal (zie Rubriek 2).
Als u stuipen hebt, vertel uw arts van zodra ze over zijn. Neem geen Zyban meer.
Allergische reacties
Zelden (tot 1 op 1.000) kunnen eventueel ernstige allergische reacties op Zyban optreden. Tekenen van allergische reacties omvatten: Huiduitslag (waaronder jeukende, verheven huiduitslag). Voor sommige vormen van huiduitslag moet u in het ziekenhuis behandeld worden, vooral als uw mond of ogen getroffen zijn.  Als u tekenen van een allergische reactie hebt, roep dan meteen een arts. Neem geen
tabletten meer.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
Deze treffen meer dan één op 10 personen:
Slaapmoeilijkheden (neem geen Zyban tegen bedtijd). Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze treffen tot één op 10 personen:
Neerslachtigheid (zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Zyban’ in Rubriek 2) Maagpijn of andere ongesteldheid (zoals constipatie), gewijzigde smaak, droge mond Koorts, duizeligheid, zweten, huiduitslag (soms door een allergische reactie), jeuk. Soms voorkomende bijwerkingen
Deze treffen tot één op 100 personen:
Bloeddrukstijging (soms ernstig), opvliegers Zeldzame bijwerkingen
Deze treffen tot één op 1.000 personen:
Stuipen (zie het begin van deze rubriek) Spiertrekkingen, spierstijfheid, ongecontroleerde bewegingen, stap- of coördinatieproblemen (ataxie) Flauwvallen, zwart voor de ogen worden bij plots rechtstaan, als gevolg van bloeddrukval Prikkelbaarheid, vijandigheid, vreemde dromen (waaronder nachtmerries) Ernstige allergische reacties; huiduitslag samen met gewrichts- en spierpijn (zie begin van deze rubriek) Ernstige huiduitslag kan de mond en andere delen van het lichaam aantasten en kan levensbedreigend zijn Verergering van psoriasis (huidziekte met schilferige en rode huidplaques) Uw huid of oogwit worden geel (geelzucht), gestegen leverenzymen, hepatitis Onwerkelijk of vreemd gevoel (depersonalisatie), onbestaande dingen zien of horen (hallucinaties), Zeer zeldzame bijwerkingen
Deze treffen tot één op 10.000 personen:
Dingen waarnemen of geloven die niet echt zijn (waanideeën); buitengewone achterdocht (paranoia). Andere bijwerkingen
Bij een klein aantal personen zijn andere bijwerkingen opgetreden, maar de exacte frequentie ervan is
niet bekend:
• Gedachten aan zelfverminking of zelfmoord tijdens het innemen van Zyban of kort na het stoppen van de behandeling (zie Rubriek 2, Wat u moet weten voordat u Zyban inneemt). Als u dergelijke gedachten hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis. • Verlies van contact met de werkelijkheid en onvermogen om helder te denken of te oordelen (psychose); hallucinaties en/of waanideeën zijn andere mogelijke symptomen. Effecten door het stoppen met roken
Mensen die stoppen met roken, krijgen vaak last van nicotineontwenning. Dit kan ook personen treffen die Zyban innemen. Tekenen van nicotineontwenning omvatten: Angst, prikkelbaarheid of neerslachtigheid, soms met zelfmoordgedachte. Vertel uw arts als u zich zorgen maakt over hoe u zich voelt.
Als u bijwerkingen krijgt
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5 HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Zyban niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar
staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste haoudbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu
6 AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is bupropionhydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, hypromellose, cysteïnehydrochloridemonowaterstof, magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, macrogol 400, titaniumdioxide (E171), carnaubawas. Drukinkt: hypromellose, zwarte ijzeroxide (E172). Hoe ziet Zyban eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zyban 150 mg tabletten zijn witte, filmomhulde, dubbelbolle, ronde tabletten met opdruk “GX CH7”
op één zijde. Ze zitten in een kartonnen verpakking met blisterverpakkingen van 30, 40, 50, 60 of 100
tabletten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in uw land in de handel gebracht worden.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
GlaxoSmithKline
Rue du Tilleul,13
B-1332 Genval

Fabrikanten
Glaxo Wellcome Operations of

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE212843
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Zyban: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland,
Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Quomem: Oostenrijk, Spanje, Nederland
Zyntabac: Spanje, Nederland
Geronplase: Spanje
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 03/2011 (v36)

Source: http://www.checkjelijf.nl/wp-content/uploads/2013/12/Zyban-bijsluiter.pdf

e-labdoc.roche.com

SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 Ampicillin, 50g 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet : +49(0)621-759-2012 +49(0)621-759-4848+49(0)8856-60- 2. Hazards iden

Elegant manual

P U E B L O C O U N T Y M E D I C A L T R E A T M E N T P R O T O C O L S PEDIATRIC RESP DISTRESS U P D A T E D : 3 / 0 8 / 2 0 1 2 W E B E R , M D D . W I L S O N , M D Specific information needed 1. Present symptoms -- sudden or gradual onset. 2. History of oral exposures -- toys, food, chemicals, etc. 3. Associated symptoms -- cough, fever, upper respiratory symptoms, r

Copyright © 2010 Find Medical Article