Microsoft powerpoint - t02llei del mercat

LA LLEI DEL MERCAT
LLEI DE LA DEMANDA
LA LLEI DE LA DEMANDA:
Quan puja el preu d’un
bé la quantitat
demandada d’aquest
bé disminueix i quan el
preu baixa la quantitat
demandada
augmenta.
Raons per les quals es formula la llei de la demanda. Davant pujades de preu els consumidors demandaran menys degut a: •ENCARIMENT DEL PRODUCTE RESPECTE ALTRES BÉNS•PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU DESPLAÇAMENTS DE LES
CORBES DE DEMANDA
LES CORBES DE DEMANDA DELS PRODUCTES PODEN DESPLAÇAR-SE PER DIFERENTS –BÉNS NORMALS: SI AUGMENTA LA RENDA AUGMENTA EL CONSUM A
QUALSEVOL PREU
BÉNS INFERIORS: SI AUGMENTA LA RENDA DISMINUEIX EL CONSUM A
BÉNS SUBSTITUTIUS: SI AUGMENTA EL PREU DEL BÉ “A” LA QUANTITAT
DEMANDADA DE “B” AUGMENTA
BÉNS COMPLEMENTARIS: SI AUGMENTA EL PREU DEL BÉ “A” LA QUANTITAT
DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES DE
VARIACIONS EN LA RENDA DELS CONSUMIDORS
BÉNS NORMALS:
BÉNS INFERIORS:
DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES DE
VARIACIONS EN ELS PREUS DELS BÉNS RELACIONATS
BÉNS SUBSTITUTIUS:
BÉNS COMPLEMENTARIS:
DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES DE
NOMBRE DE DEMANDANTS
LA CORBA DE DEMANDA AGREGADA ES LA SUMA DE LES CORBES DE DEMANDA INDIVIDUAL •SI AUGMENTA EL NOMBRE DE DEMANDANTS, LA CORBA DE “DA” ES DESPLAÇARÀ A LA •SI DISMINUEIX EL NOMBRE DE DEMANDANTS, LA CORBA DE “DA” ES DESPLAÇARÀ A LLEI DE L’OFERTA
LA LLEI DE L’OFERTA:
Quan puja el preu d’un
bé la quantitat ofertada
d’aquest bé augmenta i
que quan el preu baixa
la quantitat ofertada
disminueix.
RAÓ PER LA QUAL ES FORMULA LA LLEI DE L’OFERTA: DAVANT PUJADES DE PREU DEL BÉ LES EMPRESES OFERIRAN MÉS ELS DESPLAÇAMENTS DE LES CORBES
D’OFERTA SÓN DEGUTS A:
–SI BAIXEN ELS PREUS DELS FACTORS PRODUCTIUS. ES REDUIRAN COSTOS I INCREMENTARAN ELS RENDIMENTS, PER LA QUAL COSA ELS EMPRESARIS OFERIRAN MÉS –BÉNS SUBSTITUTIUS:SI AUGMENTA EL PREU DEL BÉ “A” LA QUANTITAT OFERTADA DE
“B” DISMINUEIX I LA DE “A” AUGMENTA
BÉNS COMPLEMENTARIS.SI AUGMENTA EL PREU DEL BÉ “A” LA QUANTITAT OFERTADA
–UNA MILLORA TECNOLOGICA POT CONTRIBUIR A REDUIR ELS COSTOS PRODUCTIUS I INCREMENTAR ELS RENDIMENTS, ÉS PER AIXÒ QUE ELS EMPRESARIS OFERIRAN MÉS ELS DESPLAÇAMENTS DE LES
CORBES D’OFERTA
PREUS DELS FACTORS
PRODUCTIUS
FUNCIONAMENT DEL MERCAT
LA INTERACCIÓ DE LES CORBES D’OFERTA I DE L’EQUILIBRI
ESTÀTIC
SITUACIÓ EN QUE OFERTA I DEMANDA S’IGUALEN .
PREU D’EQUILIBRI: PREU QUE IGUALA OFERTA I DEMANDA
INTERVENCIONS EN EL MERCAT
• L’ESTAT POT INTERVENIR EL EL MERCAT ESTABLINT PREUS ELASTICITAT PREU DE LA DEMANDA
Qualsevol empresa sap que si baixa el preu,augmenta la quantitat demandada dels seus béns. INGRÈS TOTAL = PREU * QUANTITAT DEMANDADA
ELASTICITAT PREU DE LA DEMANDA
• Tant en el cas A com en el B, la quantitat • Que els ingressos augmentin o disminueixin ELASTICITAT PREU DE LA DEMANDA
ELASTICITAT PREU: mesura el grau en que la quantitat demandada respon a les variacions del preu de mercat E = (Variació de la Quantitat demandada/Q ) / (Variació de preu/ P ) ELASTICITAT PREU DE LA DEMANDA
CASOS EXTREMS
satisfà el béDisponibilitat de béns substitutiusProporció de renda gastada en el béEl curt i llarg termini Relació entre elasticitat i ingressos totals
Elàstica: si puja el preu, baixen els ingressos totals.
Si baixa el preu els ingressos totals pugen.
Inelàstica:si puja el preu pugen els ingressos totals.
Si baixa el preu els ingressos totals baixen.
ALTRES ELASTICITATS
ELASTICITAT RENDA:
Mesura la sensibilitat de la demanda davant canvis en la renda •E = (Variació de la Quantitat demandada/Q ) / (Variació de la renda/ R ) ALTRES ELASTICITATS
ELASTICITAT CREUADA DE LA DEMANDA:
Mesura la sensibilitat de la demanda davant els canvis en els •E = (Variació de la Quantitat demandada de i /Qi ) / (Variació del preu de j/ pj )
“i” quan puja el preu del bé “j”

Source: http://eps.udg.es/oe/apuntssusi/pdfbloc1/t02lleidelmercat.pdf

Http://www.hometownannapolis.com/cgi-bin/read/2008/12_31-31/pri

Annapolis, Maryland Capitol police get rugged, 3-wheeled vehicles - The Capital Online - printer-friendl. Page 1 of 4 THE CAPITAL • ANNAPOLIS, MARYLAND • HOMETOWNANNAPOLIS.COM • CAPITALONLINE.COM Finished printing? Close this window Annapolis, Maryland Capitol police get rugged, 3-Local police have a new mode of transportation: three-wheeled, battery-operated scooters. Both th

vernier.cz

Here is the general procedure to follow when using the Hand-Grip Heart Rate Monitor: Hand-Grip Heart Rate 1. Connect the Hand-Grip Heart Rate Monitor receiver to the interface. 2. Start the data-collection software. 3. The software will identify the Hand-Grip Heart Rate Monitor and load a default data-collection setup. You are now ready to collect data. (Order Code HGH-BTA) Data-Colle

Copyright © 2010 Find Medical Article