Microsoft word - projectseksualiteit_webversie.doc

Onderzoeksproject Het bespreken van seksualiteit met patiënten en hun partners na een hartinfarct, hartfalen of een CVA Inleiding Voor veel gezonde mensen is tevredenheid met het seksleven een belangrijke component van de kwaliteit van het leven. Vaak wordt gedacht dat dit bij hartpatiënten of patiënten na een CVA anders is en dat seksualiteit wel op een laag pitje zal staan en voor hen niet belangrijk is. Echter, mensen die chronisch ziek zijn hebben vaak seksuele problemen als gevolg van hun ziekte of behandeling en maken zich zorgen. Soms hebben patiënten het gevoel dat seksuele problemen het gevolg zijn van bijwerkingen van medicatie en dan bestaat het gevaar dat mensen de medicatie zonder overleg met een arts laten staan. Verder neemt het gebruik van zg ´erectiepillen´, bijv Viagra toe bij hartpatiënten en kunnen mensen steeds gemakkelijker zonder tussenkomst van een arts beschikken over deze middelen (bijv. via internet). Gelijktijdig gebruik van nitraten kan gevaarlijk zijn bij het gebruik van deze middelen en patiënten (en partners) dienen hierover geïnformeerd te worden. In het kader van revalidatie of bij de hartfalenpoli zou dit onderwerp aandacht verdienen. Het is echter niet altijd gemakkelijk voor patiënten en hulpverleners om het onderwerp ´seksualiteit´ ter sprake te brengen. Er blijken niet veel Nederlandse gegevens te bestaan over de huidige praktijk en over de problemen en wensen van hart- en vaatpatiënten. Er bestaat een folder (Hart & Lust) die hulpverleners kunnen gebruiken bij een spreekuur, echter een goed informatieprotocol bestaat er niet. De Nederlandse Hartstichting heeft in 2008 de training 'Bespreekbaar maken van seksualiteit bij patiënten met hartfalen' georganiseerd voor (hartfalen) verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en andere (para)medici die betrokken zijn bij de nazorg van patiënten. Ondanks deze eerste initiatieven is er weinig kennis over de huidige praktijk en ervaringen met betrekking tot het bepreken van seksualiteit bij patiënten door professionals in de hartrevalidatie, hartfalenpoli en CVA nazorg in Nederland. Doelstelling (1) a. Het beschrijven van huidige praktijk met betrekking tot het bespreken van het onderwerp seksualiteit bij patiënten door professionals in de hartrevalidatie, hartfalenpoli en CVA nazorg in Nederland b. Het beschrijven van de behoeften van deze professionals aan ondersteuning bij bespreken van het onderwerp seksualiteit bij hart- en vaatpatiënten. c. Het beschrijven van de behoeften van patiënten in de communicatie rond seksualiteit Het ontwikkelen van een protocol voor bepreken van seksualiteit bij hart- en vaatpatiënten. Bijdrage leveren aan het aanpassen van de patiëntenbrochure Hart& Lust Methode 1. Gegevensverzameling Er worden gegevens verzameld door middel van een semi-gestructureerde vragenlijst aan professionals en uit focusgroepen met patiënten. Professionals In het interview worden vragen gesteld over: a) Huidige praktijk met betrekking tot het bespreken van hervatten van seksuele activiteiten en het bespreken van seksuele problemen als gevolg van de hartziekte, het huidige gebruik van protocollen en informatiemateriaal, betrokkenen, verantwoordelijkheden voor het bespreken van dit onderwerp (o.a. psycholoog, fysiotherapeut, verpleegkundige, cardioloog, neuroloog). b) Ervaren kennisniveau op het gebied van / deskundigheid voor het bespreken en geven van adviezen over tot het bespreken van seksuele problemen en hervatten van seksuele activiteiten, seksuele problemen als gevolg van de ziekte. c) Ervaren barrières in het tot het bespreken van seksuele problemen en hervatten van seksuele activiteiten, seksuele problemen als gevolg van de ziekte. d) Mening over hoe deze onderwerpen (hervatten van seksuele activiteiten en seksuele problemen als gevolg van de hartziekte) besproken zouden moeten/kunnen worden binnen revalidatie en hartfalenpoli en de behoefte aan ondersteunend materiaal en protocollen door professionals. Patiënten Focusgroepen: Tijdens 3 focusgroepsbijeenkomsten (patiënten met hartfalen, hartinfarcten en beroerte) zullen behoeften van patiënten aan informatie over seksuele problemen en hervatten van seksuele activiteiten worden geïnventariseerd en tevens informatie verzameld worden over de wijze en timing van communicatie (bijv schriftelijk, folder, CDrom etc) rond dit onderwerp. Patiënten zullen geworven worden via een oproep bij de patiëntenverenging en eventueel via de geïnterviewde professionals 2. Ontwikkelen van protocol voor bespreken van seksualiteit bij hart- en vaatpatiënten. Behoeften en ervaringen van professionals en van patiënten worden samengevat in een protocol met concrete aanbevelingen om seksuele problemen gevolg van de hart en vaatziekte te bepreken. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de aanwezige materialen (folders, CD’s etc) die gebruikt kunnen worden. Het eerste concept wordt voorgelegd aan 30 toekomstige gebruikers (o.a. verpleegkundigen, medisch specialisten) en aan 5 patiënten. Deze mensen worden gerekruteerd uit de deelnemers aan fase 1. In deze raadpleging zal worden gevraagd naar inhoudelijke compleetheid en praktische toepasbaarheid. Opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie en indien nodig opnieuw worden voorgelegd aan deze groep. Uitvoering Projectleider Dr. Tiny Jaarsma Universitair hoofddocent cardiologie Afdeling Cardiologie UMCG Begeleidingsgroep Een begeleidingsgroep is samengesteld om te adviseren in de fase van de ontwikkeling van de definitieve versie van de vragenlijst en de ontwikkeling van het protocol. In de begeleidingscommissie hebben zitting genomen: □ Dhr. Dr. W.J. Louridtz, cardioloog □ W. Janssen, hartfalenverpleegkundige, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem □ Mw. C.C. Tuijnman-Raasveld psycholoog, Polikliniek psychosomatische gynaecologie en □ Mw. H. E. de Groot, GZ-psycholoog / seksuoloog NVVS, Polikliniek psychosomatische gynaecologie en seksuologie, LUMC en Rijnlands Revalidatie Centrum □ Dhr. P. Rabsztyn. Seksuloloog, UMC Nijmegen □ Mw. K. Kanselaar, Nurse Practitioner neurovasculaire aandoeningen, UMC St Radboud □ Mw. Dr. J.M.A Visser-Meily, revalidatiearts, de Hoogstraat □ Mw. R.Y. Schouten MSc, psycholoog, programma Hart voor Mensen, Nederlandse Hartstichting Tijdspad De doorlooptijd van het project is ongeveer 12 maanden. De verwachte einddatum is februari 2010. Contactinformatie Voor meer informatie, vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit project of het vervolgtraject kunt u contact opnemen met: Rebecca Schouten, Psycholoog programma Hart voor Mensen, Nederlandse Hartstichting. Tel.: 070-315 55 13 (secretariaat Hart voor Mensen) E-mail: r.schouten@hartstichting.nl

Source: http://www.hartvoormensen.nl/Upload/OverHartvoorMensen/20090916_Beschrijving_Onderzoeksproject_BesprekenSeksualiteit.pdf

Tx0057.doc

__________ ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AMIS DE CUBA (AQAC) ___________ MESSAGE FROM THE BROTHER OF FABIO DI CELMO MENSAJE DEL HERMANO DE FABIO DI CELMO From: "freethe5" at freethefive@actionsf.org (La versión en Español sigue a continuación de la version en Ingles.) "Message from the brother of Fabio Di Celmo, the Italian citizen who was killed in Havana by a terrori

Rlf-dwcc website (2)

Robert L. Findling, M.D., M.B.A. Rocco L. Motto, M.D. Chair of Child and Adolescent Psychiatry Professor of Psychiatry & Pediatrics Director, Child & Adolescent Psychiatry University Hospitals Case Medical Center Education: International MBA: London School of Economics, London, UK; New York University, New York, NY; HEC, Paris, France Medical school: Medical College of Virginia,

Copyright © 2010 Find Medical Article