Klyft.nu

Helsingborg den 31 augusti 2012
Tre Motioner till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.
Här kommer tre motioner till partikongressen
Med vänlig hälsning Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg.
raq@telia.com www.klyft.nu/rolf

Motion 1 av 3

Helsingborg den 31 augusti 2012

Motion till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.
Ett skattesystem som befrämjar rättvis fördelning och arbete åt alla!
Vi ser idag hur den borgerliga alliansens politik sätter den sista spiken i den Generella
Välfärdspolitiken och iden om det goda medborgarhemmet.
Den Generella Välfärdspolitiken bygger på principen alla skall vara med. Det betyder att vi
skall ha ett välfärds- och tryggetssystem som garanterar att alla ska kunna leva ett bra liv.
Den Generella Välfärdspolitiken har två grundstenar för det första skatt efter bärkraft, för det
andra en garanterad försörjning efter vars och ens behov, med utgångspunkt från alla
människors lika värde.
I ärlighetens namn måst vi också erkänna att vår politik under 80 och 90 talet inte alltid gjorde
det som var nödvändigt för att värna om samt utveckla välfärdspolitiken och det goda
medborgarhemmet.
Alliansens skattepolitik är också, trots deras tal om ”arbetslinjen”, en katastrof för hög
sysselsättning och har påtagligt medverkat till en rekordhög arbetslöshet genom att
beskattningen, inkomstskatt/arbetsgivaravgifter, av arbetskraft är mångfalt högre än
motsvarande beskattning av vinster på kapital och sparande.
I detta sammanhang kan man peka på att arbetskraft beskattas högt medan satsningar på
automatisering/robotisering i princip är skattefri och att vinsten av detta i hög utsträckning
tillfaller kapitalisterna.
Vi kan alltså konstatera att skattesystemet som instrument för att skapa ”arbete åt alla” och ett
rättvist och jämlikt samhälle har sedan 70 - 80 talet urvattnats successivt med följd av att de
ekonomiska och sociala klyfterna och arbetslösheten ökat.
Det är nu hög tid att vi sätter in en offensiv för det goda medborgarhemmet, arbete åt alla och
den Generella Välfärdspolitiken .
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag:

Att den socialdemokratiska partikongressen tar initiativet till att vi startar upp ett
riksomfattande rådslag om hur framtidens skattepolitik åter ska bli ett verktyg för
genomförande av det goda medborgarhemmet med en generell välfärd och arbete åt alla som
bas.
Att arbetarekommunen i Helsingborg antar motionen som sin egen.
Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg.
Helsingborg den 31 augusti 2012
Tre Motioner till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.
Här kommer tre motioner till partikongressen
Med vänlig hälsning Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg.
raq@telia.com www.klyft.nu/rolf

Motion 2 av 3
Helsingborg den 31 augusti 2012

Motion till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.
Differentierad medlemsavgift!
Medlemsavgiften till partiet är idag för många ett hinder för möjlighet att bli medlemmar.
Personligen anser jag inte att den är hög, snarare tvärtom, och så är det nog för många.
Men samtidigt ser vi att det finns åtskilliga som ekonomiskt lever på och under marginalen för
ett värdigt liv. Ex. är arbetslösa, sjuka, pensionärer, ungdomar m.fl.
För dessa är varje krona viktig och trots sparsamhet räcker det inte till de elementära
basbehoven, vilket innebär att de inte, torts att de så önskar, kan vara medlemmar i vårt parti.
Vi har redan idag en avgift för nya förstagångsmedlemmar på 100 kr som kanske kan vara en
rimligare avgiftsnivå för dessa grupper.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag:

Att den socialdemokratiska partikongressen att ge partistyrelsen i uppgift att ta fram förslag
för medlemsavgifter som ger alla en möjlighet att bli medlemmar i partiet.
Att arbetarekommunen i Helsingborg antar motionen som sin egen.
Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg.
Helsingborg den 31 augusti 2012
Tre Motioner till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.
Här kommer tre motioner till partikongressen
Med vänlig hälsning Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg.
raq@telia.com www.klyft.nu/rolf

Motion 3 av 3

Helsingborg den 31 augusti 2012

Motion till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress 2013.

Arbetstidsförkortning med Sex timmars arbetsdag som huvudlinje för ett humant
samhälle där vi kan klara framtidens krav med mänskliga arbetsvillkor.

Det finns många skäl för ett införande av kortare arbetsdag för alla, t.ex. jämställdhet, mer tid
för eget arbete, till familjen, till att sköta sin hälsa, fritidsintresse, m.m.
Men det viktigaste skälet är att en rimlig arbetstid i vårt lönearbete är ett måste om vi ska orka
göra det jobb som krävs för att värna välfärden i framtiden.
Arbetarrörelsen har på många av sina kongresser i över 30 år tagit positiva inriktningsbeslut
om att införa 6-timmars arbetsdag. Men man har samtidigt med ekonomiska argument skjutit
genomförandet på framtiden.
Det är nu hög tid att påbörja arbetet med förverkligandet av 6-timmars arbetsdag.
• Med 6 timmar kan vi arbeta effektivare i vårt lönearbete.
• Med 6 timmar kan vi arbeta mer utanför ramen av vårt lönearbete vilket kommer att ge
ansenliga samhällsekonomiska vinster och där människorna får ett direkt demokratiskt
inflytande på produktionsinriktningens innehåll.
• Med 6 timmars arbetsdag minskar förslitningsskador och stress.
• Med 6 timmars arbetsdag får man mer tid till familj och fritid, man blir positivare och
friskare.
• Med 6 timmars arbetsdag kommer sjukskrivningarna att gå ned och många problem som
orsakas av att man blir utarbetad kommer att försvinna. Samhället och företagens kostnader
för dessa problem kommer att minska.
• Med 6 timmars arbetsdag inser företagen att man måste satsa på utveckling och
rationaliseringar samt nya arbetsorganisationer för att tillvarata den arbetskraftreserv som
finns bland de arbetslösa som inte passar in i de nuvarande organisationerna. På så sätt blir
landet och företagen väl rustade att möta en hård internationell konkurrens.
Slutsatsen är att införandet av 6-timmars arbetsdag är ekonomisk möjligt, ja t.o.m. en lönande
"affär" som innebär att mer arbete kommer att utföras.
Reformen fordrar noggrann samordning mellan samhälle och företag. Detta är i mångt och
mycket en organisatorisk och ideologisk fråga, då alla resurser skapas av arbetet, såväl
lönearbete som annat arbete. Här är det viktigt att demokratin styr marknadens villkor.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag:
Att
den socialdemokratiska partikongressen att ge partistyrelsen i uppgift att ta fram förslag
för att påbörja arbetet med införandet av en Arbetstidsförkortning med 6-timmars arbetsdag
som huvudlinje.
Att arbetarekommunen i Helsingborg antar motionen som sin egen.
Rolf Andersson Norra S-föreningen i Helsingborg

Source: http://www.klyft.nu/rolf/Tre_motioner_S-Kongressen_2013.pdf

Microsoft word - bcn_qualityinterchange_jan 2007_no pg#_112806_final.doc

Quality Interchange Program January 2007 Prior Authorization or Step Therapy may be necessary for coverage of certain medications for BCN’s Commercial members. Clinical criteria, based on current medical information as approved by the BCBSM/BCN Pharmacy and Therapeutics Committee must be met, or other information must be provided, before coverage is approved for these drugs. Drugs subjec

Guidelines for the management of asthma: 2007 update

Guidelines for the Management of Asthma: 2007 Update Jennifer Lee, PharmD, BCPS The University of Connecticut, School of Pharmacy is accredited by the Accreditation Council for Pharmacy Education as a provider of continuing pharmacy education. This program Guidelines for the Management of Asthma: 2007 Update (ACPE No. 009-000-08-023-H01-P), is approved for 0.10 CEU or 1 Contact Hour of contin

Copyright © 2010 Find Medical Article