Articol 2.cdr

ACÞIUNEA UNOR AGENÞI ANTIINFECÞIOªI ASUPRA
TULPINILOR DE ESCHERICHIA COLI UROPATOGENE
Anca Ungureanu , Mirela Manolescu , Adriana Turculeanu , Maria Bãlãºoiu ,
Carmen Avrãmescu , Maria Dobriþoiu
Rezumat. În lucrarea de faþã, am luat în studiu
Abstract. In the present paper we have studied the
sensibilitatea la antibiotice a 312 tulpini de Escherichia coli, susceptibility to antibiotics of 312 Escherichia coli strains isolated izolate din infecþii de tract urinar, provenite de la pacienþi care s-au from urinary tract infections from patients addressing a private adresat unui laborator de analize medicale privat din Craiova, în medical laboratory in Craiova between 1 st jan. 2009 - 1st jan. perioada 1 ian. 2009 - 1 ian. 2010. Pentru testarea sensibilitãþii 2010. In order to test the susceptibility of the strains to antibiotics, tulpinilor microbiene la antibiotice am utilizat antibiograma prin we have used the antibiogram through diffusimetric method.
The susceptibility of Escherichia coli strains was Sensibilitatea tulpinilor de Escherichia coli urinare a 92,62% to Norfloxacin, 98% to Ciprofloxacin, 99% to Ofloxacin, fost de 92,62% la norfloxacinã, 98% la ciprofloxacinã, 99% la 6,73% to Ampicilin, 75,34% to Kanamycin, 47,75% to ofloxacinã, 6,73% la ampicilinã 75,34% la kanamicinã, 47,75% la Streptomycin, 92,30% to Gentamicyn, 75% to Chloramphenicol, streptomicinã, 92,30% la gentamicinã, 75% la cloramfenicol, 45,15% to Tetracycline, 100% to Cefalexin, Cefuroxim and 46,15% la tetraciclinã, 100% la cefalexinã, cefuroximã ºi 75,95% from the strains was resistant to 2, 3, 4 and 5 Dintre tulpini, 75,95% au fost rezistente la 2, 3, 4 ºi 5 antibiotics; the most frequant pattern of resistance was: antibiotice, pattern-ul de rezistenþã cel mai frecvent fiind: Sulphametoxazol+Trimethoprim , Ampicilin, Tetracycline.
sulfametoxazol+trimetoprim, ampicilinã, streptomicinã.
Keywords: Escherichia coli, urinary tract infections,
Cuvinte-cheie: Escherichia coli, infecþii de tract urinar,
INTRODUCERE
Escherichia coli deþine un loc important în etiologia infecþiei de tract urinar, observându-se în ultima Infecþia tractului urinar (ITU) reprezintã o perioadã o creºtere a rezistenþei acestor tulpini la tot mai importantã problemã de patologie, la a cãrei rezolvare multe antibiotice ºi chimioterapice (1).
diagnosticã ºi terapeuticã îºi dau concursul diferite A fost demonstrat faptul cã noile chinolone: specialitãþi medicale, clinice, ºi paraclinice.
ofloxacina (OFX), norfloxacina (NOR), pefloxacina Importanþa acestei probleme este determinatã de (PEF), ciprofloxacina (CIP), sunt suficiente atât in vitro, cât incidenþa crescutã a bolii, numãrul important de forme ºi în practica medicalã, în tratamentul ITU cu Escherichia asimptomatice, consecinþele nefaste pe care le poate avea asupra parenchimului renal, numeroasele zile de Obiectivul principal al acestei lucrãri a fost
incapacitate de muncã pe care le determinã, precum ºi de reprezentat de studierea sensibilitãþii a 312 tulpini de implicaþiile financiare generate de tratament.
Escherichia coli, izolate din infecþii urinare, la 1Conf. univ. dr. Anca Ungureanu; Conf. univ. dr. Adriana Turculeanu; Conf. univ. dr. Maria Bãlãºoiu; Disciplina Microbiologie, U.M.F. - Craiova.
2Prof. univ. dr. Mirela Manolescu; Prof. univ. dr. Carmen Avrãmescu; Disciplina Microbiologie, U.M.F. - Craiova.
3Maria Dobriþoiu, student, U.M.F. - Craiova.
Medicina modernã, 2010, vol. XVII, nr. 6 ACÞIUNEA UNOR AGENÞI ANTIINFECÞIOªI ASUPRA TULPINILOR DE ESCHERICHIA COLI UROPATOGENE fluorochinolone, comparativ cu sensibilitatea la alte REZULTATE ªI DISCUÞII
antibiotice ºi chimioterapice: ampicilinã (AM), kanamicinã (K), streptomicinã (S), gentamicinã (GM), cloramfenicol Rezultatele testãrii sensibilitãþii ºi rezistenþei la (C), tetraciclinã (Te), acid nalidixic (NA), colistinã (Co), substanþe antimicrobiene a tulpinilor Escherichia coli nitrofurantoinã (F), sulfafurazol (Su), sulfametoxazol- urinare sunt redate în tabelul I ºi fig. 1 (pe coperta II).
trimetroprim (SXT), cefalexinã (CL), cefuroximã (CXM) Se observã cã sensibilitatea tulpinilor de Escherichia coli urinare la antibioticele uzuale (ampicilinã, sulfafurazol, tetraciclinã) a fost redusã, variind între 6,73% MATERIAL ªI METODE
pentru ampicilinã ºi 46,15% pentru tetraciclinã. Pentru celelalte substanþe antimicrobiene testate, sensibilitatea se Am luat în studiu un numãr de 312 tulpini de Escherichia coli, izolate de la pacienþii cu ITU, care s-au Astfel, la cloramfenicol, tulpinile sensibile sunt în adresat unui laborator de analize medicale privat din proporþie de 75%, cu 0,34% mai mult pentru kanamicinã; Craiova. Am testat sensibilitatea acestor tulpini de acidul nalidixic are acþiune pe 84,29% dintre tulpini, Escherichia coli la 19 substanþe antimicrobiene. Am folosit colistina pe 78,52%, nitrofurantoina pe 87,17%, metoda difuzimetricã Kirby-Bauer, þinând cont de o serie de sensibilitatea crescând la 92,30% pentru gentamicinã. variabile, care în anumite condiþii ar putea influenþa Dintre fluorochinolone, ofloxacina ºi ciprofloxacina se activitatea antimicrobianã a antibioticelor, deci implicit dovedesc cel mai sensibile (99%, respectiv, 98%), pentru ca rezultatele. Compoziþia mediului de culturã, pH-ul la norfloxacinã sã întâlnim o rezistenþã de 7,38%. Acest fapt acestuia, densitatea inoculului, stabilitatea ºi difuziunea justificã încadrarea lor în rândul antibioticelor de rezervã, antibioticelor, precum ºi durata ºi temperatura de incubare iar administrarea la copii fãcându-se cu mult discernãmânt, sunt tot atâtea variabile care influenþeazã rezultatele þinând seama de contraindicaþiile la aceastã vârstã. Sensibilitatea de 100% am întâlnit la cefalosporinele Ca mediu de culturã, am folosit agarul Mueller- testate. Prin aplicarea testului de comparare a incidenþelor Hinton, recomandat de CLSI (Institutul pentru Standarde în 2 populaþii, substanþele antimicrobiene s-au structurat în Clinice ºi de Laborator), mediu cu o valoare nutritivã, care 3 grupe, privind eficienþa asupra celor 312 tulpini testate: permite dezvoltarea optimã a unei mari varietãþi de germeni ºi care nu conþine inhibitori ai acþiunii unor substanþe antimicrobiene. Concentraþia gelozei din mediu a fost de 1,5 – 1,7%, pH-ul 7,2-7,4, iar grosimea stratului de mediu turnat în plãci Petri, cu fundul perfect plat, de 4 mm.
Inoculul a fost reprezentat de tulpina microbianã Tabelul I
testatã în vârstã de 18-20 ore, pentru care 4-6 colonii identice Sensibilitatea ºi rezistenþa la antibiotice ºi
au fost suspensionate în bulion (inocul reprezentativ); chimioterapice a tulpinilor de
mãrimea inoculului a fost standardizat pe bazã nefelometricã Escherichia coli urinare
cu ajutorul scalei MacFarland, obþinutã prin prepararea unei Tulpini sensibile
Tulpini r
ezistente
soluþii de BaCl cu H SO . Pentru enterobacteriaceae este Antibiotic
indicatã turbiditatea corespunzãtoare unei concentraþii aproximativ de 5x10 - 9x10 germeni/ml. Dupã inundarea plãcilor, care conþin agarul Mueller-Hinton cu acel inocul, s- a absorbit surplusul, apoi plãcile au fost þinute la termostat În selecþia antibioticelor, cu care s-au efectuat antibiogramele, am þinut seamã de aspectul clinic al infecþiei, datele epidemiologice ºi arsenalul de antibiotice de care am dispus. Am folosit discuri de antibiogramã standard produse de firma Oxoid ºi Becton-Dickinson, zonele de inhibiþie încadrându-se conform diametrelor critice indicate de firma producãtoare.
Ca tulpinã de referinþã am folosit tulpina de ACÞIUNEA UNOR AGENÞI ANTIINFECÞIOªI ASUPRA TULPINILOR DE ESCHERICHIA COLI UROPATOGENE Prima grupã a fost semnificativ mai eficientã prezent realizarea ºi transmiterea rezistenþei faþã de aceste decât grupele 2 ºi 3, iar grupa 2 decât grupa 3.
chimioterapice prin intermediul plasmidelor.
Cele mai frecvente patternuri de rezistenþã au La înmulþirea cauzelor, care determinã apariþia rezistenþei la antibiotice, contribuie pe lângã elementele obiective, condiþionate de modificãri ale germenului bacterian, ºi factori legaþi de utilizarea intempestivã, nu totdeauna raþionalã a antibioticelor. Forþat uneori de caracterul grav al cazului, alteori fãrã a þine seama de marea variabilitate a sensibilitãþii la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor microbiene, medicul recomandã o anumitã schemã antibioterapicã, al cãrui rezultat poate duce la Cu toate cã majoritatea tulpinilor au fost sensibile apariþia de germeni rezistenþi, în fond la eºecul la antibiotice, s-a remarcat ºi rezistenþa la 1 pânã la 8 antibiotice ºi chimioterapice. Astfel, 44,23% dintre tulpini Chinolonele de ultimã generaþie se recomandã au fost rezistente la 3 ºi 4 antibiotice, iar 75,96% rezistente printr-o activitate bactericidã rapidã ºi intensã, difuziune la 2, 3, 4 ºi 5 antibiotice (tabelul II).
tisularã foarte bunã; nu au fost descrise enzime care sã Poziþia dominantã pe care o deþine Escherichia inactiveze chinolonele în germeni, deci ºi posibilitatea coli în compoziþia florei normale intestinale ºi în cea a instalãrii rezistenþei faþã de ele este mai redusã (4, 5).
mediului extern conferã acestei specii un rol principal în Din datele prezentate, reiese faptul cã, în stabilirea difuziunea rezistenþei plasmidice la germenii gram- diagnosticului infecþiei tractului urinar ºi instituirea unui negativi (3). Acest rol este facilitat de competenþa de specie tratament adecvat, identificarea germenului cauzal ºi donatoare ºi acceptoare prin excelenþã de plasmidele R de la testarea sensibilitãþii lui la antibiotice trebuie sã fie principii ºi la bacilii gramnegativi, chiar din afara familiei esenþiale ºi permanente, în vederea obþinerii unui rezultat Rezistenþa câºtigatã pe cale mutaþionalã, prin selectarea de antibiotic a mutantelor, apãrute „spontan” în CONCLUZII
populaþiile fenotipice sensibile, este o rezistenþã simplã ºi cu capacitatea invazivã destul de micã. Spre deosebire de 1. În urma testãrii „in vitro”, rezultã cã noile acestea, rezistenþa determinatã de factorul „R” dispune de o chinolone sunt foarte eficiente în tratamentul ITU cu mare capacitate invazivã, fiind predominant multiplã ºi transferabilã în bloc. Portajul „R” în populaþiile bacteriene 2. Este necesar, þinând seama de contraindicaþiile gramnegative este un fenomen în continuã extensie, lor în cazul copiilor ºi de posibilitatea selectãrii rezistenþei responsabil de apariþia de noi rezistenþe la substanþele multiple la antibiotice, sã se foloseascã ºi alte substanþe antimicrobiene. Rezistenþa faþã de fluorochinolone se realizeazã pe cale cromozomialã. Nu este cunoscutã pânã în 3. Un marker important epidemiologic este reprezentat de patternul de rezistenþã la agenþi antimicrobieni a tulpinilor de Escherichia coli.
Tabelul II
Relatia dintre numarul markerilor de rezistenta si
numarul patternurilor la tulpinile de
Escherichia coli urinare
BIBLIOGRAFIE
Nr. markeri de
Nr. patteruri de
Tulpini rezistente
rezistenþã
rezistenþã
1. Archambaud M, Courcoux P, Quin V - Phenotopic and genotipic assays for the
detection and identification of adhesins from pyelonephritic Escherichia coli – Ann. Inst. Pasteur, 2005, 139:557-73.
2. Carmican M, Morris D, Corbet-Fecney G, Flynn J - Entended spectrum beta –
lactamase production and fluorochinolone resistance in pathogens associated with communitary aquired urinary tract infection – Diagnostic microbiology and infections disease – 2002, 32:317.
3. Branner A ºi colab. - Characteriyation of Escherichia coli isolated in blood, urine
and faeces from bacteriemic patients and possible spread of infection – APMIS, 2006, 4. Abalia I ºi colab. - Modulation of P fimbriation by ciprofloxacin in uropathogeneic
Escherichia coli – Enfermedades infecciosas y microbiologia clinica, 2002, 15:255.
5. Binns M M ºi colab. - Furter characteriyation of complement resistance conferred
312 (100)
on E. coli by the plasmid genes, Infect. Immun. 2004, 35:645-59.

Source: http://www.medicinamoderna.ro/arhiva/2010/06/art_02.pdf

Microsoft word - naili - legislasi yes2

LEGISLASI HUKUM ISLAM DI KERAJAAN DEMAK (Studi Naskah Serat Angger-Angger Suryangalam dan Serat Suryangalam) Jl. Walisongo No. 3-5 Tambakaji Ngalian Semarang 50181 Abstract Learning the history of law and establishment and also the changing of legislation regulation in pre-colonial period is an interesting thing and hoped to be able to give input for the experts of Indonesia law in t

Fortitoken-200cd datasheet

One Time Password Token for Strong Authentication Strong Authentication at Your Fingertips The OATH compliant, time-based One-Time-Password (OTP) FortiToken-200CD is part of Fortinet’s broad and flexible two-factor authentication offering; it is a small, key-chain sized device that offers real mobility and flexibility for the end-user. There is no client software to install; simply press

Copyright © 2010 Find Medical Article