Microsoft word - detia_degesch_plates_strip

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938, Fax: 464-4991 Verziószám: 1.5. (Hu) A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip gázositószer
2009.10.22.
1.
A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve: Degesch plates, strip gázosítószer
A készítmény felhasználása: raktári rovarkártevők és atkák elleni gázosítószer, növényvédőszer
cím: Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németország E-Mail: sicherheitsdatenblatter@detia-degesch.de Importáló cég neve: NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cím: Budapest, 1089. Orczy út 6. Telefon: 464-4938, Fax: 464-4991 Forgalmazó cég neve: NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cím: Budapest, 1089. Orczy út. 6. Telefon: 464-4938, Fax: 464-4991 Agrokémiai üzletág, 2046 Törökbálint Depo Pf. 19. Telefon: 06-23-510-396, Fax: 06-23-337-193 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Bp., Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 1-476-6464, +36-80-201-199 A veszélyek azonosítása F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély.
Veszélyszimbólum: F-nek, T+-nak N-nek megfelelő piktogram
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek.
R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
Összetétel/Tájékoztatás az alkotórészekről
Égésgátlóval kombinált készítmény.
Vízzel vagy savakkal érintkezve gyúlékony és mérgező foszfor-hidrogén gázt, valamint ammóniát és
szén-dioxidot fejleszt.
magnézium-foszfid 56 vagy 66 F, T+,N 15/29-28-50 A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén: fejfájás, szédülés, félelemérzés, nehézlégzés, émelygés, rosszullét esetén a
veszélyeztetett területet azonnal el kell hagyni, és friss levegőre kell menni. Azonnal orvost kell hívni.
A gáz belégzését követően lehetőleg azonnal megfelelő gyógyszert (pl. Ventolin vagy Auxiloson
inhalációs aeroszol) kell alkalmazni.
Szembe jutás esetén: a készítmény maradékait boholymentes kendővel töröljük ki a szemből, és ha
nincsenek pormaradványok, a szemet – legalább 10-15 percen át, bő folyóvízzel, a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett – öblítsük ki. Szakorvosi ellátás szükséges.
Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot, a maradványokat maradéktalanul távolítsuk el, majd
a bőrt bő szappanos folyóvízzel mossuk le. Panasz jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Hánytatás. Eszméletlen állapotban tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost.
Esetleges mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a címkét az orvosnak
meg kell mutatni.
Elsősegélynyújtáshoz szükséges készenlétben tartandó szerek: metilprednisolon (Ventolin inhalációs aeroszol, Auxiloson inhalációs aeroszol). Csak orvos alkalmazatja! Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip
Tűzvédelmi intézkedések
Tűzoltáshoz alkalmazható oltószer: A környezeti tűz oltására száraz homok, poroltó, majd CO2.
Nem alkalmazható oltószer: víz, víztartalmú oltószer.
Tűz esetén egészségre ártalmas, maró tulajdonságú gázok (foszforsav gőzök, foszfor-pentoxid)
fejlődnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
Tűzoltáskor a teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházat (védőlábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg/álarc) kötelező. Gondoskodni kell a légutak védelméről. A környezeti levegőtől független, izolációs légzésvédő használata kötelező. A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és az oltásra használt anyagok megsemmisítéséről az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
Lásd a 8. és 13. pontot.
Személyi védelem
Az érintett területet körül kell zárni. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A veszélyezett területről mindenkit el kell távolítani. Csak az
arra kiképzett dolgozó irányíthatja a mentesítést. A 8. pontban megadott légzésvédő eszköz, védőruha,
védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli használata szükséges.
A mentesítés befejezésekor az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni.
Kiömlés esetén
A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell szedni és feliratozott edénybe rakni.
A készítmény maradékait zárt tartályba kell helyezni és az így keletkező hulladékot veszélyes
hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.
A készítmény felszíni- és talajvízbe, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Nagyobb mennyiség
kiszabadulása, vagy a környezet (élővíz, közcsatorna) veszélyeztetése esetén a területileg illetékes
hatóságok (katasztrófavédelem, rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem) azonnal értesítendők.
Környezetvédelem
A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni tilos! Kezelés és tárolás
Kezelés:
Be kell tartani a gázosításra és a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat.
Kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint használható fel!
Soha nem szabad vízzel keverni! A használaton kívüli edényzetet szorosan zárva kell tartani.
Vészfelszerelés tűz, elfolyás stb. esetére készenlétben tartandó. A használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Tárolás: Hűvös száraz helyen, savaktól elkülönítetten, nedvességtől védve tárolandó. A tároló hely hűvös, száraz, napfénytől védett legyen. A raktárban illetéktelen személy nem tartózkodhat. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
A gázosítás végrehajtása előtt az előzetes biztonsági intézkedéseket, hatósági bejelentéseket meg kell
tenni.
Műszaki intézkedések
A szükséges szigeteléseket a gázosítás előtt el kell végezni. Munkahelyi levegőben megengedett határérték
foszfor-hidrogén (foszfin): szagküszöb: 0,02-3 ppm az érzékenységtől függően 1b)
foszfor-hidrogén (foszfin): MAK-érték: 0,1 ml/m3 (ppm), 0,14 mg/m3 (gyártó adata)
foszfor-hidrogén (foszfin): ÁK-érték: 0,14 mg/m3
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip
A munkahely légterében biztosítani kell az előírt határértékek betartását, amelyet levegőmérésekkel kell ellenőrizni. Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: – Egyéni védelem
A készítménnyel történő munkavégzés során a gáznak ellenálló, a bőrön át történő felszívódást
megakadályozó anyagból készült védőruha és egyéni védőeszköz (védőkesztyű,
védőszemüveg/védőálarc, légzésvédő eszköz) használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett
védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos, az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni.
Mind az előkészítés során, mind a gázosítás során, gázmesteri munkavégzésre meghatározott egyéni
védőeszközök:
Vegyi anyagok átbocsátásával szemben ellenálló kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), amelyhez
folyadékzáró és gáztömör kapcsolattal csatlakozó vegyszerálló védőkesztyű (vinil, PVC, neoprén) (EN
374 szerint), és gumicsizma (PVC), izolációs légzésvédő készülék vagy légzésvédő teljes álarc B3P3
jelű szűrőbetéttel.
A gázosítás alatt az előírt védőfelszerelés használatával is Tilos a munkatérben tartózkodni! A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember alkalmazhatja. Munkaegészségügyi várakozási idő: a kötelezően előírt szellőzetés után 1 nap. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a termék szembe-, bőrre jutását, a keletkező gáz belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék akut mérgező hatására. A munkavégzés után szappanos, folyóvizes tisztálkodás szükséges. A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges. Fizikai és kémiai tulajdonságok
- szín: szürkés-zöld - szag: fokhagyma, karbid - pH-érték (20°C-on): nem alkalmazható - forráspont tartomány (°C): nem alkalmazható - olvadáspont (magnézium-foszfid): > 500 °C 11) - lobbanáspont (°C): nem alkalmazható - gyúlékonyság (szilárd, gázforma): vízzel, nedvességgel, savval érintkezve fokozottan tűzveszélyes gáz keletkezik - öngyulladás: gyulladás-gátló adalékot tartalmaz - robbanási határérték (foszforhidrogén): alsó 1,8 tf% (1,79-1,89) 1a) felső: nem áll rendelkezésre - gőznyomás (foszfor-hidrogén, 20°C-on): 34,6 bar 9) - sűrűség (tabletta): 1,5 g/cm3 - halmazsűrűség: nem áll rendelkezésre - oldhatóság vízben: nem alkalmazható, vízzel reakcióba lép. - oldhatóság oldószerekben: nincs meghatározva - megoszlási együttható: n-oktanol/víz arány: nem alkalmazható Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő körülmények: ld. 7. pont. Kerülendő anyagok: vízzel és savakkal a magnézium-foszfid hevesen reagál, fokozottan tűzveszélyes foszforhidrogén keletkezik. Stabilizátort tartalmaz. Veszélyes bomlástermékek: foszfor-hidrogén, foszfor-pentoxid, foszforsav. A nem ellenőrzött foszforhidrogén felszabadulás tüzet okozhat. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip
Toxikológiai információk
Akut toxicitás:
Lenyelés:
orális LD50 érték patkányon: magnézium-foszfid: 11,2 mg/kg 2) , Magtoxin: 9,12 mg/kg 3)
Belégzés:
inhalációs LC50 érték patkányon( 4 óra) foszfor-hidrogén: 11 ppm= 0,015 mg/L 4)
Bőr:
dermális LD50 érték nyúlon: nem alkalmazható
Szem: nem alkalmazható
Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál 10)
Krónikus toxicitás: nem ismert
Karcinogén hatás: nem ismert
Mutagenitás: nem mutagén
Teratogenitás: nem teratogén
Narkotizáló hatás: nem ismert
Figyelmezetés:
Belégzés: Nagyobb mennyiség belégzése vagy lenyelése életveszélyes mérgezést okozhat.
400-600 mg/m3 = 290-430 ppm foszfor-hidrogén ½ -1 óra expozíció után életveszélyes lehet.1c)
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) = 282 mg/m3 = 200 ppm (US EPA, 1985) foszfin 5)
Ökológiai információk
Vízminőséget veszélyeztető anyag. Vízminőség-veszélyességi osztálya: 2 (vizet veszélyeztető anyag). Lebonthatósága: nem alkalmazható. Viselkedés szennyvíztisztítóban: nem alkalmazható. Víztoxicitás (alumínium-foszfid) LC50 (Szivárványos pisztráng): 9,7 x 10-3 ppm 6) EC50 (Daphnia magna, 24 óra): 0,2 mg/L 7) Ökotoxicitás: A keletkező foszforhidrogén az atmoszférában 5-28 óra alatt lebomlik. 8) A készítményt és csomagolóanyagát élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni nem szabad. Ártalmatlanítási útmutató
A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak
az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.
EWC-kódszám: 06 03 16 (fémoxidok, melyek különböznek a 06 03 13-tól).
Figyelmezetés!
A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Az üres tartályokat használhatatlanná kell
tenni. A kigázosított anyag veszélyes hulladéktárolóba lerakható.
A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok keléséről szóló 103/2003 (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges
alkalmazni.
Szállítási információk
A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények alapján a gyártó szerint
jelölésköteles.
UN-szám: 2011 Csomagolási csoport: I Megnevezés: magnézium-foszfid Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip
UN-szám: 2011 Csomagolási csoport: I Megnevezés: magnézium-foszfid Szabályozási információk
Címkézésre vonatkozó előírások:
F, Tűzveszélyes, T+ , Nagyon mérgező, N, Környezeti veszély.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek. R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező. R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok: S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható S7/8 Az edényzet hermetikusan lezárva, szárazon tartandó. S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. S30 Soha nem szabad vízzel keverni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S43 Tűz esetén százaz homokkal, ABC-oltóporral vagy széndioxiddal oltandó. Vizet nem szabad alkalmazni S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok: SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tiszttsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön való szennyeződést)! Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem kezelt biztonsági övezetet! Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! Címkén feltüntetendő komponens: 56; 66% magnézium-foszfid Engedélyek/korlátozások: 02.5/1436/1/2008 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Veszélyes anyagok:
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).
44/2000. (XII. 27) EüM rendelet és módosításai
Munkavédelem:
A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez
kapcsolódó miniszteri rendeletek.
Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
Hulladékok:
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet
103/2003 (IX.11.) FVM rendelet a csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő
szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy u. 6. - 1464 Bp. Pf. 1403 Telefon: 464-4938 Fax: 464-4991 A kiállítás kelte: 2005. 08. 05. Degesch plates, strip
övényvédőszerek
15/2009. (III.6.) FVM. Rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet módosításáról. Egyéb előírások
Forrás: 1.) WHO Environmental Helth Criteria 73: Phosphine and Selected Metal Phosphides: a) S 18, b) S 17+72, c) S 75 2.) International Bio-Research Inc., D-Hannover: Acute oral toxicity of 1 % Magnesium phosphide in Vaseline in rats (1.12.1979) 3.) Hazleton Laboratories America, Inc.: Acute oral toxicity study in rats of Degesch Magtoxin formulation (1.12.1983) 4.) Waritz, R.S. & Brown, R.M. (1975): Acute and subacute inhalation toxicities of phosphine, phenylphosphine and triphenylphosphine; Am. Ind. Assoc. J., 36: 452-458 5.) US Environmental Protection Agency: EPA chemical profile: Phosphine, Washington DC, 1985 6.) Laboratory for Pharmacology and Toxicology, D-Hamburg: Prüfung der akuten Toxizität von Aluminiumphosphid an Regenbogenforellen (24.11.1984) 7.) Ökolimna, D Burgwedel: Daphnientoxizitätstest mit Aluminium phosphid, 1986 8.) Frank, R.; Rippen, G.: Verhalten von Phosphin in der Atmosphäre, Lebensmitteltechnik Juli/August 1987 9.) Drägerwerk AG: Dräger-Röhrchen Handbuck: Boden-, Wasser- und Luftuntersuchungen sowie technische Gasanalyse, Lübeck, 1993 10.) Bioagri Labiratórios Ltda: Evaluation of skin sensitization of test substance DEGESCH-MAGPHOS- PASTILHAS DE 0,6g (06.10.2004) 11.) Siemens Axiva GmbH &Co. KG, D-Frankfurt am Main: Magneseium phosphide technical: Melting point, boiling point, vapour pressure (05.07.2002) R15/29 Vízzel érintkezve nagyon gyúlékony és mérgező gázok képződnek. R28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus). R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A revízió az 1., 8., 15. és 16. pontokat érinti. Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2007. márciusban felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Source: http://www.mege.hu/images/uploaded/File/Detia_Degesch_plates_strip.pdf

Microsoft word - dxcart-e.doc

Hilti (Canada) Corporation MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product identifier: DX Cartridges (Also called shots, loads, powerloads, safety cartridges, or safety boosters) Product description / use: 22, 25 and 27 calibre blank cartridges for use in powder actuated tools Supplier: Hilti (Canada) Corporation, 2360 Meadowpine Blvd., Mississauga, Ontario L5N 6S2 Originator Hilti

dargavilleprimary.school.nz

Health & Permission Form Dargaville Primary School STUDENTS NAME …………………………………………. ROOM……………. EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM Parents/Caregivers permission and medical information form I give permission for my son/daughter…………………………………………………. To participate in class camp/trip at ……

Copyright © 2010 Find Medical Article