3324_lakebl

Birgitta Nordin, överläkare på Ögonkliniken.
Vi får lära oss om hur vi skall skötaglaukom på rätt sätt. Viktig informa-tion om varför ögondroppar är bättreän salva och om vad som är bra till rättpris mot torra ögon. heter i media. Just nu diskuteras somhetast generisk substitution. Regering-en arbetar på sin lagrådsremiss och änvet ingen hur det slutar. Generell gene-risk substitution är väl ingen önskejul-klapp ur förskrivarperspektiv om manuttrycker sig försiktigt. Den tänkbarabesparingen till följd av en sådan åt-gärd är också begränsad. Men intentio-nen från regeringen är tydlig. Läke-medelskostnaderna ökar liksom trycket på statsmakten. Även relativt små be-sparingsmöjligheter aktualiseras. Indrag-ningen av läkemedelsförmånen på Xeni-cal och Viagra är ett par exempel. Den Otidsenlig terapi åtgärden gick fort och genomfördes trots en del protester från vissa håll. Det är viktigt att alla som arbetar med vårdberoende patienter För varje förskrivare gäller att skaffa sig förståelse för situationens allvar.
iakttager, ifrågasätter och påpekar behov av omprövning till ögon- Förskrivningen ska naturligtvis ske till sjuksköterska/läkare vid förnyande av doskort.
initialt kan behöva tätare kontroller för mot sjuka med svåra sjukdomar ochtyngre läkemedelskostnader. Decentra- kom, ordineras droppar vid så få tillfällen medelskostnaden blir en del av sjukvårds- det betydelsefullt att droppar administreras så få gånger som möjligt och att antalet gånger dagligen. Vårdberoende patienter är ofta gamla personer, som har haft sin sjukdom länge och som av slentrian står om möjligt inte bör ha fler än två olika sorters droppar, eftersom receptorer i ögat läkemedel, något lika bra men billigare? inte förmår att reagera för fler än två läke- Vad står i REK-listan? Förskrivarfriheten bör omprövas för eventuell ändring. Det finns ännu kvar, men är, liksom läkeme- är i längden lönsamt även om patienten delsförmånen, inte för evigt garanterad.
Läkemedelskommittén ska försöka hjäl-pa till att klara alla de stormar vi har Läkebladet ges ut av Nordvästra Läkemedelskommittén i Västra Götaland. Adress: Läkebladet, Apoteket Svanen, framför oss. Nya Rek-listan blir ett gott tel 0520-363 43, fax 0520-347 15. E-post: maj-britt.elmvik@apoteket.se. Redaktion: Thomas Ericson (ordf Läkemedels- kom.), Maj-Britt Elmvik (Apoteket Svanen, Trollhättan), Christina Edward, (Apoteket Björnen, NÄL) samt Hans Klaivesom extern producent. Foto: Per Landén. Formgivning och produktion: Klaive Kommunikation AB, Vänersborg.
Tryckning: Cela Grafiska AB, Vänersborg. Distribueras till alla förskrivare i Läkemedelskommitténs område (2 300 ex). w w w h o t . v g r e g i o n . s e / n u / l k n o r d v a s t r a fortsättning glaukom – otidsenlig terapi „ måste övervägas, när droppterapin blir GlaukomskolaNya och även gamla patienter erbjudsdeltaga i gruppinformation – så kalladglaukomskola. Ögonsjuksköterskorna an-svarar för denna, som hålls cirka varannanmånad. Glaukompatienter, som haft sjuk-domen en längre tid och inte fått tillfälletill skolan får också komma om de vill.
Målsättningen är att förtydliga ordinatio-nen för patienten och att få denne förståsin sjukdom och behandling på ett brasätt. Att öka patientens medvetenhet, omhur, när och varför behandlingen ska skö-tas och därmed kunna höja dess kvalitet.
Moa, 2,5 år, medmamma Sandra påögonundersökning.
Blunda en minutDet är viktigt att patienten har ett inter-vall mellan droppningarna, om flera olika droppar skall tas vid ungefär samma tid-punkt på dagen. För »tunna« droppar ivattenlöslig vehikel anses numera att fem minuter är tillräckligt. Det anses vara lik-värdigt att blunda som att med fingrettrycka invid näsan över nedre tårpunk- ten. Hur lång tid är inte helt klarlagt, men ögat jämfört med ögonsalvor som anses att blundning en minut bör räcka. Blund- störa lipidskiktet i tårfilmen och där- ning eller tårpunktstryck befrämjar att ögondroppen stannar kvar på plats i ögat och förhindrar att den rinner ned i näsa för noga följas upp beträffande synut- nan resorberas i blodkärlen. Risken för veckling. Särskilt allvarligt är ensidig nealsår. Salva behöver ibland användas spädbarn, vilket tyvärr ses ibland. Även lättabsorberande droppen först. Ögonsal- inför natten, då läkemedel anses ha en vor är som regel feta, oljiga och skall all- ling kan resultera i en synhämning.
salva, gel eller mycket viskösa tårsubsti-tut. Ibland finns det inget behandlings- Vid samtidig behandling med tårsubstitut: Blocadren Depot bör droppas minst 30minuter före tårsubstitut Cosopt och droppar vid allergi och torra ögon.
med antibiotikadroppar i minst 10 dagar men ej mer än 14 för att tårsubstitut: Andra ögondroppar droppas minst 10 minuter före Blocadren Depot. Be- träffande Cosopt eller Trusopt droppas andra ögondroppar 10 minuter före eller efter.
2 Ordinera ej antibiotika vid virusinfektion.
w w w h o t . v g r e g i o n . s e / n u / l k n o r d v a s t r a Ögondroppar och salvor förpackade i flerdosbehållare innehåller oftast konserveringsmedel vilket kange upphov till skav, irritation och dimsyn. Engångspipetter däremot är okonserverade.
effekt på ögat. Bland annat kan bensal- klorbutanol och polyquaternium är visser- konklorid skada ytepitelet i ögat och däri- genom ge upphov till skav, irritation och framkallande, men det bästa är dock att man till allergiska patienter och patienter med kroniska besvär förskriver engångspi- petter. Engångspipetter är okonserverade.
Anledningen till att man i Läkemedels-standard angett kravet att ögondroppar iflerdosbehållare skall innehålla konserve-ringsmedel är att bland annat Pseudomo-nas aeruginosa kan växa till i ögondrop-par och salvor inklusive många antibioti-ka. Denna organism kan ge upphov till följd. För att ytterligare minska risken för bakterietillväxt i konserverade ögondrop- malfallet en förkortad hållbarhetstid till en vecka efter brytandet till enskild pati- vändningstiden till en månad för enskild ent. Detta för att undvika bakterietillväxt.
En sammanställning över apotekstillverkade läkemedel för oftamologiskt bruk (ATL-ögon) finns. Denna skrift kan beställas från Apoteket.
besvärsfria, trots epitelskador i hornhin- tivt tunn och torkar in snabbt. Engångs- om patienten går för lång tid utan be- Det är inte vanligt att patienter med torra ögon spontant uppger torrhet i ögonen som huvudproblemet. Istället använder de som hol eller methylcellulosa vara att före- regel helt andra ord för att beskriva sina be- svär. Ögontrötthet är ett mycket vanligt sym- det paradoxala tårflödet, som i sig är tom vid torra ögon. Andra vanliga symtom är förorsakat av det torra ögat, som retar främmande kroppskänsla, skav, sveda, klåda, tårkörteln till för hög vätskeproduktion.
brännande känsla, tråddragande sekret, ljus- känslighet, dimsyn med mera. Ögonen brukar har ofta svårt att hantera engångspipet- ofta kännas igenklistrade på morgnarna. Ofta ter på grund av svag handmuskulatur.
fekter i lipid- och mucinproduktion.
är besvären mest uttalade vid synintensiva Tårvätskan rinner över. Testet break up sysslor såsom läsning, TV-tittande eller apotekstillverkade alternativen i flaska.
bildskärmsarbete, vilket ofta leder patiententill optikern för justering av glasögonstyrkan.
ras i en period. Det finns en tendens att w w w h o t . v g r e g i o n . s e / n u / l k n o r d v a s t r a För patienter som använder kontaktlinser sjukskrivas. Vid infektioner råder ocksåett absolut kontaktlinsförbud. Beroende på vilken typ av infektion som patientenhar haft, krävs kontaktlinsvila även efteravslutad behandling. Vid utläkt herpesin-fektion för alltid på grund av nedsatt kän-sel i cornea och risk för tysta recidiv. Vidutläkt bakteriell keratit ca två månader.
Vid en svårare virusförorsakad punktata-keratit ca två till fyra veckor och vid enlindrig sådan ca en vecka. Alla mjuka lin-ser som suttit i ett infekterat öga skaslängas bort. De hårda linserna bedömsindividuellt.
Salva och kontaktlinserSalvbehandling är oförenlig med kontakt-lins i ögat. Måste salva användas vid kon-taktlinsbärande, kan den möjligen ges till id dropp/salvbehandling är detenklast att patienten inte använder »Cirka 95 procent av kontaktlinspatienterna i Sverige använder mjuka kontaktlinser.« bör om möjligt väljas konserveringsfridroppe och en behandling två gånger per natten, när linsen är ur ögat. Innan lin- dag. Patienten droppar i ögat och väntar läkemedlet, som administreras till ögat sen sätts in i ögat måste ögat efter badd- 30 minuter, varefter kontaktlinsen sätts något okontrollerat. Om patienten måste in. Andra behandlingen blir efter det att gånger och i absolut behov av att använ- motiverat i ett kontaktlinsöga, är konser- da linsen till exempel vid afaki (linslöst veringsfria tårsubstitut och fysiologisk intervall och acceptera att vara utan kon- öga) eller uttalad närsynthet kan terapin koksaltlösning. Dessa kan behöva använ- das vid till exempel vistelse i torra eller också sätta in linsen i ögat som på morgo- rökiga lokaler och i början, innan patien- nen. Engångslinser kan vara ett sätt att ten lärt sig blinka adekvat med linsen i lösa det problemet, om än något dyrbart roiddroppar, ska kontaktlins överhuvudta- get inte användas i ögat på grund av hög na i Sverige använder mjuka kontaktlinser.
infektionsrisk. Vid sådan behandling får l ä s t i p s I Socialstyrelsens medicinska faktadatabas MARS finns information om torra ögon och öppenvinkelglaukom. Här finns patientinformation, kliniska riktlinjer och en mer omfattande State of the Art.
, Webbadress till Socialstyrelsens MARS: www.sos.se/mars w w w h o t . v g r e g i o n . s e / n u / l k n o r d v a s t r a

Source: http://www.nusjukvarden.se/upload/NU/LK/lakebladet108.pdf

Microsoft word - gripe a

La gripe es una enfermedad infecciosa que produce fundamentalmente síntomas respiratorios, está causada por un virus y se contagia muy fácilmente. ¿Qué es la gripe por el nuevo virus A (H1N1)? La gripe por el nuevo virus A (H1N1) (que empezó llamándose gripe porcina y "nueva gripe" y que ahora se le llama Gripe pandémica (H1N1) 2009) la produce un nuevo subtipo del virus de la gr

Microsoft word - séminaires interfacultaires cj.doc

Séminaires interfacultaires d’éthique biomédicale Séminaires dirigés et présentés comme chargé de cours en droit biomédical auprès de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne avec le concours des professeurs et des étudiants de la Faculté de biologie et médecine de la Faculté de théologie de l’Université de Lausanne : Don et commerce d’organe : indemni

Copyright © 2010 Find Medical Article