A soma alapítvány szervezeti és működési szabályzata

A SOMA Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata
1. Az alapítvány alapadatai:
Az alapítvány neve: Nagy Soma és a Neuroblastomás beteg gyerekek gyógyításáért Alapítvány Az alapítvány székhelye: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 87.
4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 87.
- Ignácz László Tamásné Horváth Edit 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 87.
Az alapító okirat aláírásának időpontja: 2006. február 20.
Nyilvántartásba vevő bíróság, nyilvántartási száma: Az alapítvány számlavezetője: ERSTE Bank KisvárdaSzámlaszáma: 2. Az alapítvány célja:
A neuroblastomás és egyéb daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezelésének elősegítése és támogatása.
Pénzeszközök gyűjtése a fenti betegség gyógyításra, a szükséges műtéti beavatkozásokra, külföldi gyógykezelésekre, alternatív kezelésekre, rehabilitációra.
Halmozottan sérült, hátrányos helyzetű gyerekek támogatása: - egészségmegőrzés, betegségmellőzés, gyógyító – egészségügyi rehabilitációs szociális tevékenység, családsegítés nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Az alapítvány szolgáltatásait bárki, korlátozás nélkül igénybe veheti. Az alapítványtól támogatás kérelem vagy pályázat útján igényelhető. A kérelmet és pályázatot a kuratórium elnökéhez írásban kell benyújtani. A pályázatok kiírásáról a kuratórium gondoskodik, s az határozza meg a részletes pályázati feltételeket is. A kérelem illetve a pályázat elbírálásáról a kuratórium elnöke írásban értesíti az érintettet a határozattól számított 8 napon belül. Az alapítvány által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybe vevője a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentessége illeti meg.
3. Az alapítvány létrehozása:
Az alapítványt Ignácz László Tamás és Ignácz László Tamásné Horváth Edit4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 87. szám alatti lakosok hozták létre 2006. február 20-án és Kisvárdán 100 000 Ft vagyonnal. Az alapító okirat 2009. január 11-én került módosításra.
Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, s azt akár pénzben, vagy más, az alapítvány által hasznosítható módon (természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel stb.) támogatni kívánja. A feltételhez kötött felajánlás elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az alapító és az alapítványhoz csatlakozók a befizetéseket, illetve az egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja. A módosításra egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az alapítvány kuratóriuma az alapítói okiratot nem módosíthatja.
4. Az alapítvány vagyona:
Az alapítvány induló vagyona 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint. Az alapítók – Ignácz László Tamás és Ignácz László Tamásné Horváth Edit – fejenként egyenlő arányban, 50.000.- Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal járultak hozzá az alapításhoz.
Az alapítók az induló vagyon összegét az alapító okirat 4. pontjában meghatározott célok elérése érdekében az alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül az ERSTE Bank Kisvárdai Fiókjánál nyitott bankszámlán elhelyezték.
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervezet illeti meg, mely azt kamatozó banki betétben helyezheti el.
Az alapítvány az előbbiekben meghatározott célok elérése érdekében az alapító okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel.
Az alapítvány vagyona teljes egészében felhasználható az alapítvány céljai elérése érdekében. Az alapítvány céljaira elsősorban az alapító vagyon hozadékát, a csatlakozók hozzájárulásait és az egyéb bevételeket kell fordítani. Az alapítvány vagyona az alapító okiratban meghatározott célok fedezésére és az alapítvány működési költségeire használható fel.
Gazdálkodása során elért eredmény nem osztja fel, vagy azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az alapítvány bevétele nem haladja meg az évi 5 000 000 forintot.
5. Az alapítvány jogállása, felelőssége:
Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan
gazdálkodik. Az alapítvány jogi személy.
A vagyonával és az alkalmazásban álló munkaerővel a jogszabályok keretei között önállóan gazdálkodik. Önálló bankszámlával rendelkezik. Önállóan készített költségvetés alapján dolgozik.
6. Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke önállóan jogosult az alapítvány képviseletében eljárni, beszámolót elkészíteni. Az alapítvány számlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének Dr. Novák Bélánénak és egy tagjának Pekó Lászlónénak együttes aláírása szükséges.
7. Az alapítvány szervei:
7.1.1 A kuratórium szerepe, kötelezettségei:
A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését. Gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásról.
A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, legfőbb döntést hozó szerve. Dönt minden, az alapítvány feladatkörét érintő alapvető kérdésben. Felelős az alapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a vagyon alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. Felügyeli a kuratórium elnökének tevékenységét.
7.1.2.A kuratórium létrehozása, a kuratórium tagjai:
A kuratórium címe: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 87.
A kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapítvány alapítói kérik fel, de legfeljebb az alapítványi cél megvalósulásáig bízzák meg. A kuratórium tagjainak többsége nem állhat az alapítókkal bármilyen érdekeltségi viszonyban, nem lehetnek közeli hozzátartozói. A kuratórium tagjaira vonatkozhatnak, a KSZTV. /8.§./1/ és a 14.§./4/ bekezdésben foglaltak is.
Dr. Novák Béláné Kardos Klára4600 Kisvárda, Munkás u. 2.
7.1.3 A kuratórium elnökének feladatai:
Az elnök feladata az alapítvány ügyeinek intézése, illetve koordinálása. Az elnök a kuratóriumülést szükség szerint, de legalább évente kétszer összehívja. Az ülések nyilvánosak, a kuratóriumi tagok többségének jelenlétében, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntéseit. Szavazategyenlőség esetén elnök szavazata dönt.
A kuratóriumülést az elnök a tervezett ülést legalább 4 nappal megelőzően megküldött, a megtárgyalni kívánt napirendeket is tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítvány vagyoni alapítványi célra történő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos közkérdésekben.
A kuratórium évente köteles az alapítókkal az alapítvány működéséről és gazdálkodásáról beszámolót készíteni. Az éves beszámolót a kuratórium elnöke készíti el és a kuratórium teljes ülésén 2/3-os szavazati többséggel dönt az éves beszámoló elfogadásáról. A kuratórium elnöke az ülésekről, az ott született döntéseiről, annak időpontjáról, hatályáról, a döntést ellenkezők, és támogatók számáról jegyzőkönyvet készít, és nyilvántartást vezet. A döntésekről és beszámolókról a kisvárdai polgármesteri hivatal hirdetőtábláján egy - egy példányban kifüggesztésre kerül 30 napon belül. Az alapítvány székhelyén bárki betekinthet az alapítvány működésével kapcsolatos bármilyen okiratba.
A kuratórium elnöke és tagjai megbízásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tartanak.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentés elfogadásáról a kuratórium teljes ülésén 2/3-os szavazati többséggel dönt.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót- a költségvetési támogatás felhasználását- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást- a cél szerinti juttatás kimutatását- a kapott támogatás mértékét- a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a közhasznúsági jelentés a helyi polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljön, annak elfogadásától számított 30 napon belül.
7.1.4. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a megbízás időtartalmának lejárta esetén- lemondás, tartós akadályoztatás, visszahívás esetén A kuratóriumi tag visszahívásáról az alapító dönt. A kuratóriumi tag visszahívását kizárólag a tagot javasló szervezet kezdeményezheti az alapítóknál abban az esetben, ha a tag az alapítvány célkitűzéseivel igazolható módon ellentétes tevékenységet fejt ki, vagy az alapítvány célját bármilyen módon veszélyezteti, továbbá ha a tag az adott naptári évben a kuratórium munkájában nem vesz részt, vagy egészségügyi állapotának megromlása következtében részt venni képtelen.
8. A bélyegző, a bélyegző használata:
Az alapítványi bélyegző olyan bélyegző, amely az alapítvány hivatalos elnevezését tünteti fel. A bélyegzőn az alapítvány rövidített neve, székhelye és adószáma található.
Az alapítvány bélyegzőit az elnök tartja nyilván. A bélyegzőt használók személyesen felelősek azok megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenként egyszeri leltározásáról az elnök gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el.
A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzésért. A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos lapban érvényteleníteni kell.
9. Az alapítvány törvényességi felügyelete:
Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
10. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Amennyiben az alapítványi cél megvalósul, vagy megvalósulása meghiúsulna, úgy az alapítvány megszűnik. Az alapítvány megszűnése esetén az alapító vagyon – 100 000.- Ft – visszaszáll az alapítókra, és azzal az alapítók rendelkeznek. Az adományokkal és a csatlakozással növelt vagyonirész pedig más hasonló célú alapítványok, különösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei daganatos megbetegedésben szenvedő rászoruló gyermekek rendelkezésére bocsátani.
11. A bizalmas és alapvető fontosságú információk megőrzése
A tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolat, a tájékoztatás rendje.
A kuratórium feladata, hogy jó kapcsolatra törekedjen a tömegkommunikációs eszközök munkatársaival. Az alapítványt a kuratórium elnöke vagy az általa megbízott személy képviselheti a médiában.
A jelen szervezeti és működési szabályzatot az alapítvány kuratóriuma 2010. június…napján egyhangúlag, 5 szavazattal elfogadta.
Dr. Novák Béláné Kardos Kláraa kuratórium elnöke

Source: http://www.somaalapitvany.hu/spaw2/uploads/files/SOMA%20SZMSZ.pdf

Microsoft word - m-asprevarelease-040309-f.doc

1:00 PM EST; Tuesday March 9, 2004 MEDIA RELEASE Aspreva Pharmaceuticals Completes First-Round Private Equity Financing, Raising US$57 million Victoria, B.C., Canada; March 9, 2004 - Aspreva Pharmaceuticals Corporation, creators of a unique pharmaceutical asset partnering model, today announced the completion of a $57 million (Cdn$76 million) private equity financing. Sprou

Recipient name

mhra.gov.uk July 4, 2012 Diclofenac: information for patients Summary and key messages  Diclofenac is one of a group of important medicines (anti-inflammatory medicines) used to treat arthritis, and other conditions that cause pain and inflammation.  As with any medicine, diclofenac may cause side effects in some people. Most side effects are mild, but very rarely they c

Copyright © 2010 Find Medical Article