Umcu_wkz influenzabrief

Geachte mevrouw/meneer, ouders,
U of uw kind krijgt regelmatig een infusie met gammaglobuline (antistoffen) wegens een
hypogammaglobulinemie, en in verband daarmee graag uw aandacht voor het volgende.
Zoals u ongetwijfeld uit de media vernomen heeft wordt in dit najaar in Nederland een
uitbraak van de Mexicaanse griep, ook wel Nieuwe Influenza, verwacht.
De eerste gegevens duiden er op dat de Mexicaanse griep een relatief mild ziektebeeld
veroorzaakt, dat het meest wegheeft van een ’venijnige’ seizoensgriep. En ofschoon de
jaarlijks terugkerende seizoensgriep bij een patiënt met hypogammaglobulinemie meestal
niet ernstiger verloopt dan bij andere personen, bent u wel meer vatbaar voor de bacte-
riële complicaties van influenza, zoals bronchitis en longontsteking.
Door middel van deze brief willen wij u inlichten over Mexicaanse griep en wijzen op de
mogelijkheid om te helpen voorkómen dat u onnodig extra vatbaar bent voor complicaties
van griep.
Mexicaanse griep door het Nieuwe Influenzavirus A | H1N1
Mexicaanse griep is een acute infectie van de luchtwegen, en wordt veroorzaakt door het
Nieuwe Influenzavirus. Op grond van de klachten alléén is niet uit te maken of griep door
een influenzavirus of een ander ‘griepvirus’ (zoals respiratoir syncytieel virus (RVS), para-
influenzavirus of adenovirus) veroorzaakt wordt, maar tijdens een uitbraak van de Mexi-
caanse griep is de kans natuurlijk het grootst dat het toch het Nieuwe Influenzavirus be-
treft. De meest voorkomende klachten zijn: plotseling ziek worden met hoge koorts,
koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn over je hele lichaam en later een heftige, droge hoest.
De eetlust is weg en men voelt zich moe, ziek en slap. De hoest kan enkele weken aan-
houden, de overige klachten verdwijnen meestal na 2-5 dagen. Of er van een Mexicaan-
se griep epidemie in Nederland sprake is, leest u in kranten of hoort u via radio en
televisie.
Veel personen verwarren een gewone verkoudheid met influenza. Bij een verkoudheid
staan klachten van een loopneus, waterige ogen en keelpijn op de voorgrond, en heeft
men zelden hoge koorts en spierpijn.

Complicaties van het Nieuwe Influenzavirus
Iemand met Nieuwe Influenza onder de leden verspreidt het influenzavirus door hoesten
en niezen: via kleine ‘speekseldruppeltjes’ in de lucht. Als een influenzavirus in een gezin
rond warrelt, krijgt een op de drie andere gezinsleden ook influenza. Het influenzavirus
wordt dus gemakkelijk overgebracht tussen gezinsleden, collegae op het werk, vriendjes
op school, via de lucht of direct contact (iemand met influenza een hand geven) of zelfs
indirect contact (via een besmette deurkruk, kopje, speelgoed).
Als je besmette druppeltjes inademt, of met de vingers in de neus of mond brengt, komt
het influenzavirus uiteindelijk in je keel en luchtwegen terecht. Het duurt hierna één tot
zes dagen voordat je ziek wordt. In deze periode vermenigvuldigt het virus zich in slijm-
vliescellen van de luchtwegen. Deze slijmvliescellen sterven daardoor af maar zijn na
enkele dagen alweer vervangen door nieuwe cellen. Wel ontstaat tijdelijk een schaaf-
wondje aan de binnenzijde van de luchtwegen (pijn achter borstbeen en hoest) en is een
patiënt met influenza extra gevoelig voor luchtweginfecties door bacteriën. De bacteriën
kunnen nu een infectie geven boven op de schade die het griepvirus heeft aangericht. De
meest voorkomende complicaties van influenza zijn dan ook bacteriële bronchitis en
longontsteking, en bij kinderen middenoorontsteking.
Patiënten met hypogammaglobulinemie zijn van nature extra bevattelijk voor een bacteri-
ele bronchitis en longontsteking, en deze infecties verlopen vaak heftiger dan normaal.
Het is daarom zeer de moeite waard om bij iemand met hypogammaglobulinemie influen-
za in de kiem te smoren.
Nieuwe Influenza kan voorkómen worden door vaccinatie, zodra het vaccin tegen de
Mexicaanse griep in het najaar beschikbaar komt, maar bij patiënten met een hypogam-
maglobulinemie is vaccinatie waarschijnlijk verminderd werkzaam.
Gebruik van een pijnstiller zoals paracetamol verlicht misschien de koorts, hoofdpijn en
spierpijn maar doet niks af aan de tijdelijke schade die het griepvirus in de luchtwegen
aanricht.
Een nieuwe categorie medicijnen tegen influenza zijn neuraminidaseremmers zoals osel-
tamivir (Tamiflu). Deze geneesmiddelen grijpen in op de vermenigvuldiging van het influ-
enzavirus en verkorten de ziekteperiode met enkele dagen. De behandeling moet dan
wel zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 1-2 dagen) na de eerste symptomen gestart
worden. Uit onderzoek is gebleken dat complicaties van influenza, zoals bronchitis en
longontsteking (of bij kinderen, middenoor ontsteking), voor een belangrijk deel voorkó-
men kunnen worden door behandeling met deze neuraminidaseremmers
Hoe nu te handelen?
Als de Mexicaanse griep in Nederland opkomt, raden wij u aan om oseltamivir (Tamiflu)
in te nemen zodra u de eerste griepverschijnselen – vaak koorts – bemerkt.
Vaak zal binnen het gezin of bij directe collegae op het werk of vrienden met wie intensief
contact is, al een eerste geval van ‘griep’ zich voorgedaan hebben. Uit berichtgeving in
de media is duidelijk dat er sprake is van brede verspreiding van het Nieuwe Influenzavi-
rus onder de bevolking (‘pandemie’). Uw gezinsleden of huisgenoten moeten als zij
griepverschijnselen krijgen met hun huisarts overleggen.
De belangrijkste bijwerkingen van oseltamivir zijn misselijkheid, maagpijn en soms braken
en duizeligheid. Deze klachten treden meestal na de eerste inname op, en kunnen deels
voorkomen worden door de capsules met de maaltijd in te nemen. Lees voordat u de
oseltamivir neemt aandachtig de gehele bijsluiter door, en overleg bij vragen met uw
huisarts of behandelende specialist!
De doseringen staan vermeldt in de bijsluiter. Voor volwassenen betekent dit tweemaal
daags een capsule oseltamivir van 75 mg elk.
Indien u begonnen bent met inname van oseltamivir, dan raden wij aan zo spoedig moge-
lijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen contact op te nemen met uw huisarts of behande-
lende specialist, zodat u met hem/haar kunt afspreken of er nog verdere actie nodig is.
Vaccinatie met vaccin tegen Mexicaanse griep?
Ofschoon wij verwachten dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep mogelijk veel minder
of niet effectief is bij een patiënt met hypogammaglobulinemie, is vaccineren van de ove-
rige, gezonde leden van het gezin tegen de Mexicaanse griep belangrijk om verspreiding
via het gezin tegen te gaan. Immers, hierdoor zal de kans dat u van een van uw ge-
zinsleden influenza krijgt beduidend afnemen.
Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, dan raden wij u aan contact op te nemen
met uw huisarts of behandelende specialist. Uw huisarts heeft deze brief eveneens ont-
vangen.

Source: http://www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl/images/pdf/20090712_UMCU_WKZ_InfluenzaBrief.pdf

physics.georgetown.edu

Structural phase stability and electron-phonon coupling in lithium Department of Physics, Georgetown University, Washington, DC 20057-0995 Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California 94550 Department of Physics, Georgetown University, Washington, DC 20057-0995 Department of Physics, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1 Department of Physics, Georgetow

Sessions cover b3.pdf

SPARC 2004 The Doped Vanadium Oxides Prepared by Liquid Injection MOCVD Atmospheric pressure liquid injection MOCVD was used for the deposition of tungsten doped vanadium (IV) oxide coatings. The deposition was carried out on commercial SiO2-precoated glass using 0.1 M solution of vanadyl acetylacetonate (VO(acac)2) in methanol (CH3OH) at 0.02 L min-1 and 0.04 L min-1 oxygen flo

Copyright © 2010 Find Medical Article