Microsoft word - borpolicysk.doc

Sveriges Konsu men ters pol i cy -
Barn och rekla m
Det kommersiella trycket ökar på både vuxna och barn. I många fall är det idag närmast omöjligt att undvika reklam om man vill det. De flesta vuxna har dock fortfarande förmågan och möjligheten att urskilja reklam som just reklam och kan därför indirekt undvika denna. Barn har på grund av sin godtrogenhet och brist på mogenhet normalt sett inte det. Samtidigt har barn idag större ekonomiska resurser än någonsin tidigare och barn är också väldigt aktiva, inte minst på Internet där ett köp aldrig är längre bort än en knapptryckning. Det ökande kommersiella trycket, nya egna regler på området, är det möjligt att metoder och nya kanaler ställer nya krav på urskilja vissa grundläggande krav som ställs reglerna för reklam till barn. Denna policy ståndpunkter både vad gäller tillämpningen A- Barn som målgrupp
av det existerande regelverket men också målgrupp i förhållande till marknads-föringen. Principen framgår i Re gel ve rk e t
Reglerna för reklam och marknadsföring och reklam riktad mot barn kan delas in i tvingande lagstiftning och näringslivets godtrogenhet får inte utnyttjas. Särskilt höga krav ställs på marknadsföringens vederhäftighet och hederlighet eftersom marknadsföring generellt och innehåller inga regler för marknadsföring mot barn svårare att vara kritisk till budskapet. specifikt. Specialregler finns däremot i Sveriges Konsumenter kräver att barn
även fortsättningsvis erkänns som en
särskilt skyddsvärd målgrupp för alla
typer av marknadsföring.
Sveriges Konsumenter kräver vidare
att annonsörer, producenter och andra
ansvariga inom näringslivet tar ett
och annan marknadsföring är förenliga ökat ansvar så att marknadsföringen
inte bidrar till en sämre hälsa hos
område där EU har varit en aktiv lagstiftare. De senaste åren har arbetet med ett nytt B – Tydlig reklamidentifiering
direktiv på detta område pågått och detta Ett annat grundläggande krav som ställs har lett till att en svensk utredning inletts på all marknadsföring är att den måste under 2006 för att komma med förslag till vara utformad på ett sätt som gör det tydligt att det är just marknadsföring det handlar om. Principen finns Mark na ds fö ri n ge ns
upptagen både i ICC:s grundregler och i Marknadsföringslagens § 3. Principen g ru n dp ri nci pe r
blir än viktigare när det är barn som är svensk lagstiftning eller om näringslivets krav måste ställas på tydligheten. Frågan ställs på sin spets när marknadsföringen är en integrerad del av underhållning, svårare att skilja mellan redaktionellt exempelvis spel, tävlingar eller liknande material och reklam. Barn har svårare att på ett sätt som är vanligt på Internet. förstå reklamens bakomliggande syfte att locka till köp. TV är ett starkt påverkande Sveriges Konsumenter kräver att
principen om tydlig reklamidenti-
avgörande att regler finns för att skydda fiering måste tolkas mot bakgrund av
barns mogenhet och förmåga att skilja
mellan marknadsföring och
Radio- och Tv- lagen som säger att reklam i redaktionellt material.
en tv-sändning inte får syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Reklam som strider mot detta förbud anses Sä rskil da pr o duk te r
vidare samtidigt vara otillbörlig enligt Vid sidan om de grundläggande kraven kan vissa produktkategorier ställa särskilda krav. Det är viktigt att reklam som påverkar barn till barn är starkt skiftande i Europa. I inte främjar en osund livsstil. Reklam för många andra länder ses reklam för barn alkohol och tobak får därför under inga närmast som en självklarhet. Därför är det föga förvånande att det svenska förbudet Samtidigt har under de senaste åren fetma vid flera tillfällen varit uppe för bedömning blivit ett växande folkhälsoproblem för i EG-domstolen. I ett uppmärksammat fall slog domstolen bland annat fast att Sverige genomförd av Sveriges Konsumenter under får behålla sitt nationella förbud, men att 2005/06 visar också med all tydlighet att reklam för ohälsosam mat är klart vanligare nytt reviderat TV-direktiv. Direktivet, som i riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och väsentliga delar innebär introducerandet av ett nytt regelverk behandlas för närvarande etiska nämnd bland annat fastslagit att det livsmedel som nyttigt när det i själva verket Sveriges Konsumenter kräver att den
inte borde ätas annat än undantagsvis. svenska regeringen agerar för att Sverige
MER uttalade vidare att marknadsföring, skall kunna behålla förbudet mot reklam
som visserligen har vuxna som målgrupp, riktad till barn även efter det nya TV-
ändå ska följa de regler som gäller för barn direktivet inkorporerats. Samma regler ska
också gälla i hela EU.
B – Internet
Sveriges Konsumenter kräver ett
tydliggörande att reklam för ohälsosam
framför datorn och på Internet där de mat riktad till barn strider mot god
chattar, laddar ner musik, spelar spel och så marknadsföringssed.
vidare. På många av de hemsidor som barn kan tänkas besöka finns stora mängder av reklam och marknadsföring. I många fall är Sä rskil da fo r me r av
reklamen inbakad i till exempel lek eller spel och blir därför svårare att urskilja för ma rk na ds fö ri n g
A – TV-reklam
Barn tittar mycket på TV, särskilt under genomförde under 2005/06 om reklam till tider då det sänds barnprogram, men även barn på Internet, beslutade man att agera Sveriges Konsumenter anser att detta
pekar på brister i dagens regelverk.
Sveriges Konsumenter kräver vidare en
ökad kontroll av att det marknadsrättsliga
regelverket efterföljs på Internet. I
mannen skall granska huruvida innehållet synnerhet gäller det kraven på tydlig
på dessa företags hemsidor är förenligt med reklamidentifiering och god
marknadsföringssed.
Företagen på Internet måste
marknadsföringssed. I september kom ett dessutom ta ett ökat ansvar för barns
hälsa, till exempel genom att införa
särskilda hälsopolicier, på samma sätt som
reklamidentifiering och att den utnyttjar det finns regler mot mobbing, rasism och
barnpornografi.
godtrogenhet. Dock driver inte KO ärendet Sker ingen skärpning av läget
snart bör ett förbud mot reklam till barn
under tolv år på Internet införas.
*Nordiska projektet Marknadsföring av livsmedel till barn

Source: http://www.sverigeskonsumenter.com/PageFiles/364/Barn%20o%20reklam%20SK.pdf

D r a f t

JON R. FISHBURN, MD, FACS CURRICULUM VITAE Hospital Staff St. Alphonsus Regional Medical Center - Boise, Idaho Appointments: St. Luke’s Regional Medical Center - Boise, Idaho Columbia Presbyterian Hospital - Oklahoma City, Oklahoma The University Hospital - Oklahoma City, Oklahoma Current: Intermountain Eye Centers, Boise, Idaho Education: Dean A. McGee Eye Institut

plettig.at

Solitärstauden 18,6x18,6 (5ltr.) Actaea Christophskraut angenehmer Duft, Bienenweide und schönes Herbstlaub -simplex ´Black Negligee´ -fast schwarzes Laub mit langen Blütenrispen Alcea rosea Stockrose altbekannte Bauernstaude mit großen Blüten -´Charters Apricot´ -hoher Auffälligkeitswert mit gefüllten Blüten -´Charters Scarlet´ -hoher Auffälligkeitswert mit gefüllt

Copyright © 2010 Find Medical Article