Microsoft powerpoint - sosialt-entreprenørtskap-tfou-presentasjon-nyhetsak.pptx

– hva gjør vi, og hva kan vi tilby studenter? Innlegg for bachelorgradsstudenter i sosiologi, Høgskolen i Nord- Anne Sigrid Haugset, forsker/sosiolog ved TFoU • Om Trøndelag Forskning og Utvikling og – Grunnforskning, anvendt forskning og .tfou.no
• Sosiolog med mastergrad fra NTNU, mellomfag fra UiT og grunnfag fra HiNT. Forsker i TFoU.
kulturkonsulent, informasjonsleder i HiNT…) .tfou.no
– Evne til å arbeide systematisk og grundig – raskt! – Et aksjeselskap, men uten utbytte…  – 23 ansatte, 6 tilknyttede medarbeidere – Eies av HiNT med flere – se detaljer på .tfou.no
• Utvikle levedyktig privat næringsvirksomhet • Utvikle bedre offentlige tjenester/løsninger Utviklings-
forskning
forskning
.tfou.no
Grunnforskning:
Anvendt forskning:
Utviklingsarbeid:
personer i denne
kommunen opp av
.tfou.no
penicillin slik at den blir tilgjengelig for de som trenger det – til lavest mulig pris? www I praksis er det ikke
– Eks: Røra bakeri, Lynum gårdsmat, UNO IT, Vandsvik mek. verksted… (mange flere gjennom mange år!) – Ofte fortrolig innhold – klassisk bedriftsutvikling – utnytter vår kunnskap om BÅDE næringsliv og .tfou.no
– Eks: Namsen lakseakvarium (markedsundersøkelse og – Eks: FoU-koordinator i NTE (innleid fra TFoU en • Her understøtter vi ofte sosialt entreprenørskap i • Kompetansekobling/analyse/utviklingsbistand • Utprøving av nye løsninger/tjenester .tfou.no
• Oppdragsgivere i offentlig og privat sektor – Nøytral tredjepart – integritet som forsker/utreder • Oppdragsgiver definerer problemstilling – Vi har ansvar for valg av metoder og gjennomføring .tfou.no
• Alt fra små lokale til store nasjonale prosjekter – 7.-10. klassinger svarer på spørreskjema – brukes i rusforebyggende arbeid i kommunen .tfou.no
– Friluftsteateret Pe Torsa, Folla-fabrikken, bevilgninger, tiltak etc. hatt ønsket effekt? – Eks. Vitensenteret, ungdomssatsing i Nord- Trøndelag, skolemåltid, etablereropplæring, norsk naturbruksutdanning, bredbånd i Nord- .tfou.no
– Eks. Mære landbruksskole, yrkesretting og relevans i fellesfag, kompetansebehov i barnehagen, effekter av utviklingsarbeid… Hva vi driver med IV:Forskningsprosjekter • Prosjekter der vi selv utarbeider problemstilling – og søker om finansiering i forskningsrådets programmer • Store prosjekter som vi vanligvis gjør sammen – Eks: Evaluering av pasientforløp i samhandlingsreformen .tfou.no
– The Medical Home (velferdsteknologi, sammen med bl.a. – Pilotanlegg for biodrivstoff av trevirke (med bl.a. Universitetet i variabler som gjør gjenkjenning mulig, fjernes eller aggregeres) – Oppdragsgiver eier datamaterialet – så .tfou.no
• Oppdragsgiver er ofte glad for at materialet kan brukes mer, f. eks av studenter.
• Dette gjelder spesielt oppdragsgivere i – Representativ utvalgsundersøkelse i 2011 – i alt 2700 respondenter i norske barnehager .tfou.no
– Om hvilke behov ulike ansattgrupper i barnehagen ser for kompetanseheving – innen ulike fag/felt – Rapport 2012:1 ligger på www.tfou.no (inkl. – Ungdoms egenrapporterte forhold til rusmidler, .tfou.no
• Bruk må avklares med hver kommune (data-eier) • Data fra flere skoler kan settes sammen (samme – Kan se på tidstrender, geografiske forskjeller etc.

Source: http://www.tfou.no/upload/sosialtentreprenrtskaptfoupresentasjonnyhetsak.pdf

Microsoft word - cv_30092009english _2_.doc

PhD, NTUA, School of Chemical Engineering Thesis title: “Contribution of Gas Chromatography – Mass spectrometry in the study and identification of organic binding M.Sc, “Protection, Conservation and Restoration of Works of Art”, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, School of B.Sc. in Chemistry, University of Ioannina, Greece European Education Programme “ERASMUS”, Dipartimento d

Influenza

1. Identification —An acute viral disease of the respiratory tract characterized by fever, headache, myalgia, prostration, coryza, sore throatand cough. Cough is often severe and protracted; other manifestations areself-limited in most patients, with recovery in 2–7 days. Recognition iscommonly by epidemiological characteristics (current quick tests lacksensitivity); only laboratory procedur

Copyright © 2010 Find Medical Article