Yliopistonapteekki.fi

PAKKAUSSELOSTE
Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se
voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.

Tässä selosteessa esitetään
:
1. Mitä Citalopram Alternova on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Citalopram Alternova -tabletteja
3. Miten Citalopram Alternova -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Citalopram Alternova -tablettien säilyttäminen

Citalopram Alternova 10 mg, 20 mg, 30 mg ja 40 mg kalvopäällysteinen tabletti
- Vaikuttava aine on sitalopraamihydrobromidi. Yksi tabletti sisältää sitalopraamihydrobromidia
vastaten 10 mg, 20 mg, 30 mg tai 40 mg sitalopraamia.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium,
maissitärkkelys, glyseroli, kopovidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi,
polyoksietyleenistearaatti,
titaanidioksidi (E171).
Tablettien ulkonäkö:
Tabletit 10 mg: Valkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen kalvopäällysteinen tabletti
Tabletit 20 mg, 30 mg ja 40 mg: Valkoinen, ovaalinmuotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen
tabletti jossa jakouurre toisella puolella

Myyntiluvan haltija:
Alternova A/S
Lodshusvej 11,
4230 Skælskør
Tanska

Valmistaja:
Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25
2750 Ballerup
Tanska
Tai
Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Tanska

1. MITÄ CITALOPRAM ALTERNOVA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Miten Citalopram Alternova –tabletit vaikuttavat?
Sitalopraami kuuluu antidepressiivisten lääkkeiden ryhmään (selektiiviset serotoniinin takaisinoton
estäjät, SSRI). Tämän tyyppiset lääkkeet korjaavat aivojen kemiallista epätasapainoa, joka aiheuttaa
sairautesi oireet. Masennus/paniikkihäiriötilojen syynä katsotaan olevan tiettyjen aivoissa toimivien
välittäjäaineiden, kuten esim. serotoniinin, puutos. Citalopram Alternova lisää serotoniinipitoisuutta
tietyissä aivojen osissa.

Mihin Citalopram Alternova -tabletteja käytetään?
Citalopram Alternova -tabletteja käytetään masennuksen hoitoon, parantuneen tilan ylläpitoon ja
uusien masennustilojen ennaltaehkäisyyn sekä paniikkihäiriön ja siihen liittyvän julkisten paikkojen
pelon hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CITALOPRAM ALTERNOVA -TABLETTEJA
Älä käytä Citalopram Alternova -tabletteja
- jos olet yliherkkä (allerginen) sitalopraamille tai jollekin tabletin muulle aineelle (katso lista
pakkausselosteen alussa).
- jos käytät samanaikaisesti ns. MAO-estäjiä (monoamiinioksidaasin estäjiä) tai olet äskettäin
käyttänyt niitä.

Ole erityisen varovainen Citalopram Alternova -tablettien suhteen:
Kerro lääkärillesi, jos:
- sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus, diabetes tai epilepsia.
- sinulla on ollut maniaa tai hypomaniaa
- käytät lääkkeitä, jotka lisäävät verenvuotojen riskiä, esim. antikoagulantit (veren hyytymistä
estävät aineet), tulehduskipulääkkeet ja salisyylihappojohdokset (esim. asetyylisalisyylihappo)
tai jos sinulla on aiemmin ollut verenvuotohäiriöitä
Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla:
Citalopram Alternova-tabletteja ei normaalisti pitäisi käyttää lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla.
Lisäksi on hyvä muistaa, että alle 18-vuotiailla potilailla sellaisten haittavaikutusten riski kasvaa,
kuten esimerkiksi itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa
aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa), kun he käyttävät tämän luokan lääkkeitä.
Lääkäri voi silti määrätä Citalopram Alternova-hoidon alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen
olevan parhaiten potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Citalopram Alternova-hoidon
alle 18-vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa
yhteyttä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun alle
18-vuotias potilas käyttää Citalopram Alternova-tabletteja. Citalopram Alternova-tablettien pitkän
aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen
ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.
Serotoniinioireyhtymätapauksia on raportoitu harvoin potilailla, jotka ovat käyttäneet tämän
tyyppisiä masennuslääkkeitä (SSRI). Jos sinulla ilmenee korkeaa kuumetta, lihaskouristuksia,
kiihtymystä ja vapinaa, ota yhteys lääkäriisi, koska nämä oireet voivat olla merkkejä tästä tilasta.
Citalopram Alternova-tabletit sisältävät apuaineena laktoosia. Jos sinulla on todettu intoleranssi
joillekin sokereille, ota yhteys lääkäriisi ennen Citalopram Alternova-tablettien nauttimista.

Muiden lääkkeiden käyttö:
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä,
myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt sekä luontaistuotteita
Citalopram Alternovailla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia esimerkiksi seuraavien lääkkeiden
kanssa:
- ns. monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät) moklobemidi ja selegiliini
- ns. selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet kuten fluoksetiini ja
sertraliini), sumatriptaani ja muut triptaanit sekä tramadoli
- lääkkeet, jotka lisäävät verenvuotojen riskiä, esim. antikoagulantit (veren hyytymistä estävät
aineet), tulehduskipulääkkeet, (esim. asetyylisalisyylihappo), dipyridamoli, tiklodipiini
- mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet
- metoprololi
- simetidiini
- litium tai tryptofaani
- desipramiini
Alkoholin käyttöä ei suositella sitalopraamilääkityksen aikana.

Raskaus
Kokemusta sitalopraamin käytöstä raskauden aikana on vain rajoitetusti. Kysy lääkäriltäsi tai
apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Imettäminen
Lääkkeellä voi olla vaikutuksia imetettävään lapseen. Älä käytä Citalopram Alternova -tabletteja
imetyksen aikana muutoin kuin lääkärin määräyksestä.

Ajaminen ja koneiden käyttö:
Citalopram Alternova saattaa tietyillä henkilöillä heikentää arviointikykyä ja reaktionopeutta, mikä
on huomioitava tilanteissa, jotka vaativat tarkkaavaisuutta, esim. autolla ajo ja muut
tarkkaavaisuutta vaativat tehtävät.

3. MITEN CITALOPRAM ALTERNOVA –TABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Noudata lääkärin apteekkietiketissä antamaa annostusohjetta. Lääkäri määrää annostuksen
yksilöllisesti.
Masennus:
Aikuiset:
Tavallinen annos aikuisille on 20 mg päivässä. Joillakin potilailla saattaa olla tarpeellista nostaa
annosta 40 mg:aan vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisannos on 60 mg/vrk.
Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat):
Iäkkäiden potilaiden annostus on tavallisesti 10-20 mg vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisannos
on 30 mg/vrk.
Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret:
Sitalopraamia ei tule käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.
Maksan ja munuaisten vajaatoiminta:
Annosta saatetaan joutua alentamaan maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa.
Paniikkihäiriö:
Tavallinen aloitusannos on 10 mg/vrk. Myöhemmin annosta yleensä nostetaan 20-30 mg:aan/vrk.
Citalopram Alternova –tabletit otetaan kerran päivässä, joko aamulla tai illalla. Tabletit otetaan
nesteen kera (1/2 lasia vettä) joko ruokailun yhteydessä tai aterioiden välillä.
Huomioi, ettei vointisi välttämättä parane vaan voi jopa tilapäisesti pahentua heti hoidon
aloittamisen jälkeen.
Oireet vähenevät usein vasta 2-3 viikkoa Citalopram Alternova -hoidon aloittamisen jälkeen. Tämä
on tyypillistä kaikille masennuksen hoitoon käytettäville lääkkeille. Hoitoa tulee jatkaa 4-6
kuukauden ajan oireiden häviämisen jälkeen. Hoito tulee lopettaa vähitellen lääkärisi ohjeiden
mukaan.
Jos sinusta tuntuu, että Citalopram Alternova –tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko,
kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Citalopram Alternova -tabletteja kuin Sinun pitäisi:
Yliannostustapauksissa haittavaikutukset saattavat voimistua. Jos olet ottanut liian suuren määrän
lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977, keskus
09-4711). Jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan, ota lääkepakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa Citalopram Alternova –tabletteja
Ota seuraava annos tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi
annoksen.

Vaikutuksia, jotka voivat ilmetä Citalopram Alternova -hoidon äkillisen lopettamisen
yhteydessä:
Esim. huimausta, tuntoharhoja, päänsärkyä, pahoinvointia ja ahdistuneisuutta saattaa esiintyä.
Oireet ovat yleensä lieviä ja menevät ohi itsestään.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikilla lääkkeillä, Citalopram Alternova –valmisteella voi olla haittavaikutuksia. Citalopram
Alternova-valmisteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä ja ohimeneviä.
Haittavaikutuksia esiintyy todennäköisimmin ensimmäisten hoitoviikkojen aikana ja ne lievittyvät
tavallisesti masentuneisuuden vähentyessä. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat (hyvin yleiset: yli
10 %:lla käyttäjistä, yleiset: 1-10 %:lla käyttäjistä):
Hyvin yleiset: uneliaisuus, unettomuus, kiihtyneisyys, hermostuneisuus, päänsärky, vapina,
huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, suun kuivuminen, ummetus, ripuli, hikoilun lisääntyminen,
näköhäiriöt, heikkous.
Yleiset: unihäiriöt, keskittymiskyvyn häiriöt, epänormaalit unet, muistin menetys, ahdistuneisuus,
sukuvietin heikentyminen, ruokahalun lisääntyminen, ruokahaluttomuus, apatia, sekavuus,
migreeni, tuntoharhat, sydämen nopealyöntisyys, muutokset verenpaineessa, pystyyn nousuun
liittyvä huimaus, ruoansulatushäiriöt, oksentelu, vatsakivut, ilmavaivat, lisääntynyt syljeneritys,
makuaistin muutokset, virtsaamishäiriöt, runsasvirtsaisuus, painon muutokset, nuha,
poskiontelontulehdus, siemensyöksyhäiriöt, kivuliaat kuukautiset, orgasmivaikeudet naisilla,
impotenssi, ihottuma, kutina, väsyneisyys, haukottelu.
Serotoniinioireyhtymätapauksia (korkeaa kuumetta, lihaskouristuksia, kiihtymystä ja vapinaa)
on raportoitu harvoin potilailla, jotka ovat käyttäneet tämän tyyppisiä masennuslääkkeitä. Ota
yhteyttä lääkäriin, jos tällaisia oireita ilmenee.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä
lääkärillesi tai apteekkiin.

5. CITALOPRAM ALTERNOVA -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Älä sälilytä yli 30oC.
Ei lasten ulottuville.
Älä käytä tätä lääkevalmistetta pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi: 05.11.2008


BIPACKSEDEL
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apoteket.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan
skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Citalopram Alternova och vad används det för?
2. Innan du använder Citalopram Alternova
3. Hur du använder Citalopram Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Citalopram Alternova

Citalopram Alternova 10 mg, 20 mg 30 mg och 40 mg filmdragerade tabletter
- Det aktiva innehållsämnet är citalopramhydrobromid. Varje tablett innehåller citalopramhydrobromid
motsvarande 10 mg, 20 mg, 30 mg eller 40 mg citalopram.
- Övriga ämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse,
glycerol, kopovidon, magnesiumstearat, hypromellos, polyoxietylenstearat, titandioxid (E171).
Tabletternas utseende:
Tabletter à 10 mg: Vita, runda, platta och filmöverdragna tabletter med fasade kanter.
Tabletter à 20 mg, 30 mg och 40 mg: Vita, ovala, bikonvexa och filmöverdragna tabletter försedda med
delskåra på den ena sidan.

Innehavare av marknadsföringstillståndet
Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark

Tillverkare
Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25
2750 Ballerup
Danmark
Eller
Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

1. VAD ÄR CITALOPRAM ALTERNOVA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Hur verkar Citalopram Alternova?
Citalopram tillhör gruppen antidepressiva preparat (även kallad serotoninåterupptagshämmare, SSRI). Denna
typ av medicin korrigerar den kemiska obalansen i hjärnan som orsakar symtomen på din sjukdom.
Depressioner/panikångesttillstånd anses bero på brist på olika signalsubstanser i hjärnan, bl.a. serotonin.
Citalopram Alternova ökar halten av serotonin i vissa delar av hjärnan.

Vad används Citalopram Alternova för?

Citalopram Alternova används för behandling av depression, upprätthållande av förbättrat tillstånd och
förebyggande av nya depressionstillstånd samt för vård av panikångest och till det tillhörande fobi för öppna
platser.

2. INNAN DU ANVÄNDER CITALOPRAM ALTERNOVA
Använd inte Citalopram Alternova:
- om du är överkänslig (allergisk) mot citalopram eller något hjälpämne i tabletterna (se listan av
innehållsämnen i början av denna bipacksedel).
- om du samtidigt behandlas med s.k. MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) eller om du nyligen
behandlats med sådana.

Var särskilt försiktig med Citalopram Alternova
Tala om för din läkare om du
- lider av någon allvarlig lever- eller njursjukdom, diabetes eller epilepsi.
- har haft mani eller hypomani.
- använder läkemedel som ökar risken för blödningar, t.ex. antikoagulanter (ämnen som hindrar blodets
koagulering), antiinflammatoriska värkmediciner och derivat av salicylsyra (t.ex. acetylsalicylsyra) eller
om du tidigare har haft blödningsstörningar.
Användning hos barn och ungdomar under 18 år:
Citalopram Alternova ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken
för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska)
är ökad hos patienter under 18 år när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Citalopram Alternova
skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år
och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också
informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.
De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte
fastställts för barn och ungdomar under 18 år.
Sällsynta fall av serotoninsyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med denna typ av
antidepressiva medel (SSRI). Om du får hög feber, muskelkramper, upphetsning och darrningar, skall du
kontakta din läkare, då dessa symtom kan vara tecken på detta tillstånd.
Citalopram Alternova tabletterna innehåller laktos som hjälpmedel. Ifall det hos dig har konstaterats
intolerans för något socker, skall du kontakta din läkare innan du börjar använda Citalopram Alternova
tabletterna.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för din läkare eller apoteket om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana
samt naturkostprodukter.
Citalopram Alternova kan ha skadliga växelverkningar med bl.a. följande läkemedel:
- de s.k. monoaminoxidashämmarna (MAO-hämmarna) moklobemid och selegilin
- s.k. selektiva inhibitorer av serotoninupptaget (SSRI-läkemedel såsom fluoxetin och sertralin), som
sumatriptan och andra triptaner samt tramadol
- läkemedel som ökar risken för blödningar, t.ex. antikoagulanter (medel som förhindrar blodets
koagulering), antiinflammatoriska värkmediciner (t.ex. acetylsalicylsyra), dipydridamol, tiklodipin
- registrerade naturmedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum)
- metoprolol
- cimetidin
- litium eller tryptofan
- desipramin
Användning av alkohol rekommenderas inte under citaloprambehandlingen.

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga din läkare eller på apoteket innan du
använder läkemedlet under graviditet.

Amning
Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Citalopram Alternova under amning
annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner
Citalopram Alternova kan hos vissa personer försämra omdömesförmågan och reaktionshastigheten, vilket
man bör tänka på vid de tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. bilköring och annat precisionsbetonat
arbete.

3. HUR DU ANVÄNDER CITALOPRAM ALTERNOVA
Följ den dosering din läkare har angivit på apoteksetiketten. Läkaren anpassar doseringen individuellt för
dig.
Depression:
Vuxna:
Vanlig dos för vuxna är 20 mg dagligen. För några patienter kan det bli nödvändigt att höja doseringen till 40
mg dagligen. Rekommenderad maximaldos är 60 mg/dag.
Åldringar (över 65-åringar):
Doseringen för åldringar är vanligtvis 10-20 mg dagligen. Rekommenderad maximaldos är 30 mg/dag.
Användning hos barn och ungdomar under 18 år:
Citalopram ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.
Nedsatt lever- och njurfunktion:
Doseringen måste eventuellt sänkas vid nedsatt lever- och njurfunktion.
Panikångest:
Vanlig initialdos är 10 mg dagligen. Senare höjs doseringen vanligtvis till 20-30 mg dagligen.
Citalopram Alternova tabletterna tas en gång dagligen, antingen på morgonen eller kvällen, och sväljs ned
med ett halvt glas vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.
Notera att du inte nödvändigtvis genast börjar må bättre då vården inleds, utan du kan t.o.m. börja må sämre.
Symptomen lindras ofta först 2-3 veckor efter inledandet av Citalopram Alternova-vården. Detta är typiskt
för alla läkemedel som används vid vård av depression. Vården bör fortsättas 4-6 månader efter att
symptomen försvunnit. Vården bör avslutas stegvis enligt din läkares anvisningar.
Om du upplever att effekten av Citalopram Alternova är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller
apoteket.

Om du använder mera Citalopram Alternova än vad du borde:
Vid överdosering kan biverkningarna bli förstärkta. Om du har fått i dig en för stor mängd läkemedel ska du
alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977, växel 09-4711). Om du
uppsöker läkare eller sjukhus ska du ta med läkemedelsförpackningen.

Om du glömt att ta Citalopram Alternova:
Ta din nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Effekter som kan uppträda när långvarig behandling med Citalopram Alternova avbryts abrupt:
Exempelvis svindel, känselstörningar, huvudvärk, illamående och ångest kan förekomma. Symptomen är
vanligen milda och försvinner utan åtgärder.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Citalopram Alternova ha biverkningar. Biverkningarna sammankopplade med
Citalopram Alternova är dock lindriga och förbigående. Biverkningarna förekommer mest sannolikt under de
första veckorna av vården och de lindras vanligtvis då depressionen minskar. De vanligaste biverkningarna
är (mycket vanliga: över 10 % av användarna, vanliga: 1-10 % av användarna):
Mycket vanliga: sömnighet, sömnlöshet, upphetsning, nervositet, huvudvärk, darrningar, svindel,
hjärtklappning, illamående, muntorrhet, förstoppning, diarré, ökad svettning, synstörningar, svaghet.
Vanliga: sömnstörningar, störningar i koncentrationsförmågan, onormala drömmar, minnesförlust, ångest,
nedsatt sexualdrift, ökad aptit, försämrad aptit, apati, oredighet, migrän, stickningar/myrkrypningar, snabb
hjärtrytm, ändringar i blodtryck, svindel när man stiger upp, störningar i matsmältningen, uppkastningar,
magsmärtor, luftbesvär, ökad salivutsöndring, förändringar i smaksinnet, urineringsbesvär, ökad
urinutsöndring, ändringar i vikt, snuva, bihåleinflammation, ejakulationsstörningar, smärtsamma
menstruationer, orgasmsvårigheter hos kvinnor, impotens, utslag, klåda, trötthet, gäspningar.
Fall av serotoninsyndrom (hög feber, muskelkramper, upphetsning och darrningar) har i sällsynta fall
rapporterats hos patienter som använt denna typ av depressionsmediciner. Kontakta läkare ifall den här typen
av symptom förekommer.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare
eller på apoteket.

5. FÖRVARING AV CITALOPRAM ALTERNOVA
Förvaras vid högst 30oC.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Denna bipacksedel godkändes senast
05.11.2008 

Source: http://www.yliopistonapteekki.fi/Files/fi/24856.pdf

Vitterheten

Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer Mitt föredrag skall handla om några utvecklingslinjer för domstolarnas konstitutionella ställning i Sverige. Hur kan man beskriva framväxten av domstolarna som statsmakt? Tänker man på Montesquieus tredelning av makten och det faktum att Högsta domstolen inrättades 1789 kan man kanske tro att grunden till dagens ordning skall sökas

26sp_tips_witness_bully

Tips for Parents: What to Do If Your Child Witnesses BullyingQué Hacer si su Hijo o Hija es Testigo de Actos La intimidación y el abuso ocurren cuando un estudiante dice o hace cosas a propósitoque hieren a otro estudiante. Es común que estos actos se repitan y que al estudiantemaltratado se le dificulte defenderse. El abuso puede darse de muchas formas, tales comogolpear, insultar, pro

Copyright © 2010 Find Medical Article