Bwrlwm aeron hydref 12

Hydref 2012
CWIS CEFN GWLAD
YSGOL ECO
Llongyfarchiadau i Josh a fu’n fuddugol yng nghwis Yn ystod y mis diwethaf fe lwyddodd yr ysgol i ennill y Faner Werdd am y trydydd tro. Roedd yn rhaid i’r Pwyllgor Eco ddangos dau ymwelydd o gwmpas yr ysgol gan ateb cwesƟynnau heriol. Y Pwyllgor Eco am eleni yw Bethan Evans (Cadeirydd); Trystan James (Is-gadeirydd); Emily Jones (Ysgrifennydd); Rhodri Edwards (Is-Ysgrifennydd); Bore Coffi Macmillan
Dafydd Morgans, Daniel Williams, Carys Watkins, Elis Wilson, Grace Williams, Emilia Cynhaliwyd bore coffi yn yr ysgol fel rhan o ymgyrch Williams, Amy Elvy, Jensen Lloyd a Steffan Williams. fawr ‘Bore Coffi Macmillan’. Gwisgodd pawb ddillad Edrychwn ymlaen yn awr at weithio tuag at y Wobr PlaƟnwm. gwyrdd a phinc a daeth nifer o rieni, ffrindiau a chymdogion at ei gilydd i fwynhau paned ac i brynnu cacennau. Erbyn diwedd y bore codwyd £420 tuag at Cyfarfod Diolchgarwch
yr achos haeddiannol hwn. Diolch i bawb a wnaeth Cynhaliwyd ein Cyfarfod Diolchgarwch yn Eglwys y Drindod Sanctaidd eleni. Thema ein gwasanaeth oedd ‘Diolch am gael teithio’ a gwnaeth pob dosbarth yn eu tro gyfraniad clodwyw. Anerchwyd y gynulleidfa gan Y Parch John Lewis. Gwnaed casgliad tuag at Diwrnod T. Llew Jones
‘Latch’ yn ystod y gwasanaeth. Diolch i bawb am eu cyfraniadau a diolch i swyddogion Dathlwyd diwrnod T. Llew Jones wrth i bawb wisgo fel cymeriadau o lyfrau’r awdur. Gwelwyd nifer o fôr ladron, sipswn, boneddigion y plas ac ambell i Sêr Teledu
CYNGERDD ROTARI
ddihiryn yn crwydro o gwmpas yr ysgol. Gwnaed pob ABERAERON
math o weithgareddau yn y dosbarth, tu allan a hyd Treuliodd Deian, Aled, Swyn a Grace ddiwrnod yn yn oed ar y traeth a oedd yn dathlu’r diwrnod Aberystwyth yn ffilmio ar gyfer rhaglen deledu gyda cwmni teledu Boomerang. Edrychwn ymlaen at weld y môr-ladron creulon ar y teledu cyn y Nadolig. Castell Henllys
Beicwyr o fri
DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN
Llongyfarchiadau i dîm beicio’r ysgol, Byddwn yn gwerthu ‘bandiau garddwn’ Pudsey am £1.00 yr un ar gyfer y digwyddiad eleni. Bydd pedwar cynllun YMWELIAD P.C. JACKIE
CYNGOR YSGOL
Eto, mae pawb wedi cael cyfle i ethol cynrychiolwyr LLYSGENHADON
eu dosbarthiadau ar y Cyngor Ysgol. Mae’r Cyngor Dymuniadau da i chi gyd dan gadeiryddiaeth YMWELIAD A BL.2
ysgol ac i Carol Evans sy’n fyfyrwraig Darparodd disgyblion Bl.2 arddangosfa o gyfleoedd dysgu ar gyfer athrawon Bl.3 i ardaloedd Llambed, Tregaron ag Aberaeron. Diolchwn iddynt am eu cwrteisi i’n ymwelwyr ac am gynrychioli’r ysgol mor arbennig. BOCSYS ROTARI
JAMBORI YR URDD
Mwynhaodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen fore yng Teithiodd disgyblion Bl. 3—6 i Wersyll yr Urdd nghwmni pob math o greaduriaid byw. Cafodd Llangrannog i gymryd rhan yn y Jambori gyda pawb gyfle i drin corynod, llygoden fawr, brogaod ffrindiau o bob rhan o’r sir. Mae hi’n braf ymu- TEULU YN FFILMIO
RHIFAU PEL BONWS
Diolch i’r rhieni a’r plant a fu’n barod i HWYL A SBRI CALAN GAEAF
ffilmio ar gyfer ‘Teulu’ unwaith eto. Dewch a’ch plant i gael hwyl a sbri Calan Gaeaf FFRINDIAU’R YSGOL
Nos Wener 26ain Hydref
Meithrin, Derbyn, Bl. 1 a 2 - 4.30—6yh Tocynnau £2.50 wrth y drws (i gynnwys mynediad, ci poeth BIONIC EAR SHOW
YMWELIAD BL.4 A RATHPEACON
Roedd yna gyffro mawr ym mlwyddyn 4 wrth i bawb baratoi i deithio i Ysgol Genedlaethol Rathpeacon, Corc CLYBIAU URDD A HWYL A SBRI
i gwrdd â’n ffrindiau Gwyddelig. Cafwyd taith llyfn ar Bu’r disgyblion sy’n mynychu’r Clybiau CLWB TWTS, CYWION AC
draws y dwr ar y fferi gan gyrraedd y gwesty yn Blarney Ar ddydd Sul aeth pawb i ymweld â Colsh i ddysgu am y Gwyddelod a wnaeth adael Iwerddon i ymfudo a arfordir a beicio. Diolchwn yn fawr iawn wnaeth gael eu hallfudo fel cosb neu a wnaeth adael ar i Mr.Tarling am fod mor barod i roi o’i gychod pleser. Gwelwyd yr eglwys gadeiriol cyn ymweld ag arddansosfa weledol am y ‘Titanic’. Roedd gan bawb ddiddordeb arbennig gan eu bod wedi bod yn astudio’r ‘Titanic’ yn ddiweddar. Gwnaeth pawb DIOGELWCH Y FFORDD
GWOBR ISA ‘GWOBR
gael tocyn personol i fynd ar fwrdd y llong, eistedd ar y RHYNGWLADOL YSGOLION
Mae’r ysgol wedi llwyddo i gael y wobr Treuliodd pawb amser yn yr ysgol Ddydd Llun gyda ffrindiau o Iwerddon a Sbaen mewn gwersi, yn rhoi gwybodaeth am Gymru a gwneud gweithgareddau. Cafwyd cyfle i ymweld â Chastell Blarney cyn swper i Dydd Iau oedd diwrnod y cyflwyniadau i bawb gan Erbyn diwedd yr ymweliad roedd staff a disgyblion wedi CYNORTHWYWRAIG
gwneud ffrindiau oes, gan gynllunio gweithgareddau ar COMENIWS
CANOLFAN Y FELIN—CANOLFAN
DYSGU CYMRAEG
Teithiwyd nôl i Waterford am bryd o fwyd ar ein ffordd i’r fferi cyn cwrdd â ‘mam a dad’ a oedd yn aros yn dychwelyd i’r ysgol yn rhugl eu Cymraeg. October 2012
COUNTRYSIDE QUIZ
ECO SCHOOL
During the last month the school managed to win the Green Flag for the third Ɵme. The CommiƩee had to show two visitors around the school as well as answering some challenging quesƟons. This year’s commiƩee members are :- Bethan Evans (Chairperson); Trystan James (Vice Chairman); Emily Jones (Secretary); Rhodri Edwards (Vice Secretary); Dafydd Morgans, Daniel Williams, Carys Watkins, Elis Wilson, Grace Williams, Emilia Williams, Amy Elvy, Jensen Lloyd & Steffan Williams. MACMILLAN COFFEE MORNING
We now look forward to working towards receiving the PlaƟnum prize. A coffee morning was held at the school as part of the World’s Biggest Coffee HARVEST THANKSGIVING
P.C.JACKIE VISIT
We held our Harvest Thanksgiving Service at the Holy Trinity Church recently. Our theme this year was ‘Thanks for travelling’ and every class did a worthy contribuƟon. Rev. John Lewis gave an address and a collecƟon was made to- Thanks to everyone for their contribuƟon and thanks also to the church officials for their co-operaƟon. ABERAERON ROTARY CONCERT
Deian, Aled, Swyn & Grace spent a day filming for a We thank the school choir for supporƟng the children’s programme with Boomerang TV concert which was held to raise funds for the enjoyable evening and succeeded in raising £1,000 We now look forward to seeing the nasty pirates T.LLEW JONES DAY
CASTELL HENLLYS
CHILDREN IN NEED DAY
We celebrated T.Llew Jones day by everyone We will be selling Pudsey ‘wrist bands’ for £1.00 dressing up as characters from the author’s books. each for this event this year. There are a few We saw many pirates, gypsies, noble gentlemen of different designs, so there will be a choice. the palace and even some villains straying CANOLFAN Y FELIN—WELSH LANGUAGE UNIT
Numerous acƟviƟes were done in class, outside Five of our newer pupils are currently aƩending and even down the beach so as to celebrate this Canolfan y Felin. We wish them all the best and look forward to welcoming them back to school as ISA—INTERNATIONAL SCHOOL AWARD
COMENIUS ASSISTANT
Yes, the school has achieved this presƟgious award AMBASSADORS - AŌer presentaƟons from all the
for the second Ɵme! The variety of acƟviƟes such candidates, all year 1 to 6 pupils took part in the as our InternaƟonal Days, last year’s InternaƟonal elecƟon for this year’s ambassadors. The successful concert, the units studied by Years 5 & 6 as they candidates were Aaron Fulton and Manna Whiteley. compared New Zealand and Lesotho, the tasks We wish them well as they conƟnue the work of undertaken in conjuncƟon with our link schools, explaining pupils’ rights and responsibiliƟes. Tedi Wisps visits and the many other acƟviƟes which have been undertaken, impressed the SCHOOL COUNCIL - Once again, all the classes elected
their two class representaƟves onto the council. The council has since met and nominated their officials. We wish the council well under the chairmanship of Hannah ROTARY BOXES
Everyone from the FoundaƟon Phase enjoyed a morning in the company of various animals. The children had the opportunity to see spiders, rats, FRIENDS OF THE SCHOOL
‘TEULU’ FILMING
BONUS BALL NUMBERS
were filming for the ‘Teulu’ programme Bring your children along for some spooky fun BIONIC EAR SHOW
All classes enjoyed a lively and energeƟc Nursery, RecepƟon/Yr.1 & 2 - 4.30—6pm Ticket £2.50 at the door (to include entrance, hot dog & CLWB TWTS, CYWION
FRIENDS OF THE SCHOOL
YEAR 4 VISIT RATHPEACON
There was great excitement in year 4 as we prepared to travel across to meet our Irish friends in Rathpeacon NaƟonal School, Cork. We were fortu- nate in having a very smooth ferry crossing and a good journey to the hotel Sunday saw us visiƟng Colsh to learn about the local heritage with the fam- ine forcing many to emigrate, the forced transportaƟon of ‘criminals’ and the history of the development of luxury ships. AŌer a tour of the cathe- dral, we then visited the Titanic interacƟve exhibiƟon. Everyone found this VISIT TO YEAR 2
so interesƟng aŌer studying about it last term—seeing the actual board- ing plaƞorm, siƫng in the lifeboat and viewing the numerous films etc., really improved our understanding. URDD AND CLWB HWYL
On Monday everyone spent Ɵme in class with their Irish and Spanish friends taking part in lessons, teaching others Welsh words and terms and learning the Gaelic and Spanish equivalents. We man- aged to find Ɵme on Monday evening to visit the castle in Blarney and everyone kissed “the stone”! Tuesday saw us all doing ‘presentaƟons’ to each other so as to help us improve our under- By the end of our stay pupils and staff had made lasƟng friendships as well as plans on how to communicate and undertake joint acƟvi- URDD JAMBORI
Ɵes in the future. AŌer stopping in Waterford for our evening meal Tuesday evening, we travelled back by ferry and everyone was pleased to see “mums and dads” waiƟng paƟently in Aberaeron. We all had four days we will remember for a long Ɵme ! ROAD SAFETY
Catrin Jones, our Road Safety Officer called in school to give a safety talk to all pupils. Following this, the school’s ambassadors will take the lead in promoƟng road safety and will support her work by under-

Source: http://www.ysgolgynraddaberaeron.co.uk/_includes/attachments/P26/Bwrlwm%20Aeron%20Hydref%2012.pdf

elumc.org

say things like, “God must love you very much to giveyou so much to handle,” or “Some day you will be a[From Alive Now , March/April 2011]stronger person because of this,” or “At least youhave other children,” or “You should be proud thatyour son gave his life for freedom,” or “At least you Being Human survived.” We say these things to others when theyWestern culture te

skinsolutionsnyc.com

Patient’s Name: ___________________________________________________ Date of Birth / / Today’s Date / /________ Have you been diagnosed and/or treated for any of these conditions? (Please Check All That Apply) Asthma _______Irregular Heart Beat (arrhythmia) _______Kidney Disease requiring Dialysis ______Inflammatory Bowel Disease ( Crohn’s Disease or Ulcerativ

Copyright © 2010 Find Medical Article