Dedicatedpressuresystemsltd.co.uk

Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil
Danfoss VVS
Användning
AVTQ är en självverkande termostatisk ventilsom reglerar tappvarmvattnet enligt enflödeskompenserande princip. Ventilen äravsedd för genomströmnings-värmeväxlare/varmvattenberedare.
AVTQ förebygger höga temperaturer i värme-växlaren när det inte tappas varmt vatten, genomatt snabbt stänga av för värmetillförseln (t exfjärrvärmevatten).
Tryckstyrd öppning/stängning vid start/stoppav tappning Kan monteras i tillopps- eller returledningen AVTQ består av en temperaturregulator och enstyrventil. Temperaturregulatorn är monteradpå fjärrvärmesidan och är, via impulsledningar,ansluten till styrventilen, som är monterad påtappvarmvattensidan.
Funktion
När man tappar varmvatten, kommer flödet för genomströmning på fjärrvärmesidan genom styrventilen att skapa ett tryckfall som respektive stänger när temperaturen åter sänks används till att höja temperaturnivån från till tomgångsdrift. Tomgångsdriften säkrar mot tomgångs- till avtappningstemperatur. Denna temperaturhöjning medför att regulatorn öppnar Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Beställning
003L701502
003L701500
003L702002
003L702000
003L702001
003L702003
Inklusive packbox och klämringsförskruvningar för montering av Ø 6 x 0,8 mm kopparrör som impulsledningar.
1 sats nipplar består av 2 st nipplar, 2 st anslutningsmuttrar och packningar 003N5070
003N5090
003N5030
003N5071
003N5091
003N5031
Reservdelar
Kompressionskopplingar för Ø 6 mm kopparrör 003L7101
(4 st klämringar och 4 anslutningsmuttrar) 003L3154
003L3138
003L7108
003L7111
003L7100
003L7109
003L7107
Sekundärt Fjärr- och centralvärmevatten 1) Rekommenderat temperaturområde 45 - 60 °C Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Konstruktion
Klämringsförskruvningför impulsledning 10. Typskyltar11. Huvudfjäder12. Dämparfjäder13. Ventilspindel14. Ventilinsats15. Tryckavlastningscylinder16. Ventilhus17. Inställningshandtag18. Spindel19. Ventilsockel20. Fjäderstyrning21. Inställningsfjäder22. Tryckutjämningsfjäder23. Ventilkägla24. Ventilhus25. Klämringsförskruvning Material vattenberörda delar:Temperaturregulator Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Inställning
AVTQ-ventilen kan användas tillsammans medplattvärmeväxlare med kapacitet upp till150 kW.
Den flödeskompenserande principen gör enriktig dimensionering av ventilen onödig,eftersom ventilen alltid justeras runt den önskadetemperaturen utan hänsyn till flödet. Dettainnebär att om ventilen är inställd på 50 °C(detta görs vid 75% av max tappflöde för attupprätthålla optimal styrning) kommer dennatemperatur att hållas vare sig flödet är 300 l/h,900 l/h eller mer. Mellan 300 l/h och 900 l/hvarierar temperaturen med ca 4 °C.
De värden som anges ovan är referens-värdenoch inställningarna på styrventilen kan behövaändras för att erhålla önskad temperatur.
Tappvarmvattentemperatur = 50 °CTappflöde = 800 l/h I beräkningar beträffande primärflöde, kvs-värdeoch värmeväxlarens verkningsgrad vid ettspecifikt flöde liksom tryckfall över styrventilen,se följande dimensioneringsexempel.
Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Dimensionering
Temperaturvariationer kan bestämmas påföljande sätt (se fig 1)KallvattentemperaturT4 = 10 °CVarmvattentemperaturT3 = 50 °CVarmvattenflöde (max) Q2 = 900 l/h (0,25 l/s)Önskad värmeväxlareffekt (W) beräknas enligtföljande: Dp = 0,7 barFjärrvärmevattnets inloppstemperaturT1 = 65 °CValet är en värmeväxlare som kräver följandeprimärflöde I exemplet är temperaturfallet 43 °C, 40 °Crespektive 39 °C.
Information gällande temperaturfall överväxlaren kan erhållas genom att kontaktaväxlarfabrikanten eller genom att användaväxlarfabrikantens dimensioneringsdiagram.
Genom att använda ovanstående data kanventilens nödvändiga kapaciet beräknas: Värden för flöden på 600 och 925 l/h beräknasoch förs in i tabellen på samma sätt.
Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Montering
AVTQ kan användas tillsammans med de flesta Membranelementet kan vridas fritt i förhållande till ventilen så att impulsledningen kan anslutasi önskad riktning.
Systemet fungerar bäst när givaren monterashelt inne i värmeväxlaren (se sid 1). Givaren ska Givaren är lägesoberoende men styrventilen emellertid placeras ca 5 mm från den platta som får inte monteras med nipplarna neråt för att delar den primära och sekundära sidan av växlaren. Om givaren placeras för näraskiljeväggen kan givaren känna av väggens temperatur istället för flödets temperatur. För värmeväxlarens primär- och sekundärsida korrekt tomgångsdrift bör termisk strömning innan värmeanläggningen tas i bruk. Dessutom undvikas eftersom varmt vatten stiger och ökar ska membranets (+) och (-) sidor luftas.
Kontakta tillverkaren för att bestämma rätt smutsfilter med en maskstorlek av max 0,6 mm material för anslutning av växlare och ventil.
både i kallvattenledningen framför styrventilenoch i inloppsledningen från fjärrvärmeverket.
Observera att vattenhastigheten runt givarenmåste vara enligt kraven för kopparrör.
Temperaturregulatorn kan monteras ireturledningen på värmeväxlarens primärsida.
Datablad
Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ
Danfoss AB
SE-595 82 Mjölby

Industrigatan 7
Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09
www.danfoss.se
Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregåendeavisering. Det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.

Source: http://www.dedicatedpressuresystemsltd.co.uk/pdf/Danfoss/AVTQ%20Data%20Sheet%20German.pdf

Lwbk348-sec-ii.tex

CAPTOPRIL TEST (6.25 mmol/d) in women. (See also Section I:majora contain the terminal portion of the round CALCIFICATIONS, BLADDER “Urolithiasis, Adult, General”; Section I: “Urolithiasis,ligaments of the uterus and an obliterated remnant of DESCRIPTION Bladder calcifications on CT or Calcium Oxylate/Phosphate”; Section II:peritoneum similar to the tunica vaginalis, which may

Uga alfalfa seed poster t zhao.ppt

An Effective Treatment to Reduce Escherichia coli O157:H7 and Salmonella on Alfalfa Seeds Tong Zhao*, Ping Zhao, and Michael P. Doyle, Center for Food Safety, Abstract Since 1994, raw sprouts have been implicated as vehicles of outbreaks of E. coli O157:H7 and Salmonella both nationally and internationally. Most outbreaks were associated with alfalfa sprouts, but cress, mun

Copyright © 2010 Find Medical Article