Gyo13_1_gyo1102.qxd

F Ü L - O R R - G É G É G Y Ó G Y Á S Z AT X I I . É V F O LYA M 1 . S Z Á M
SZEMLÉLETVÁLTOZÁS AZOTITIS MEDIA TERÁPIÁJÁBAN A cikk online változata megtalálható a www.gyermekor vostovabbkepzes.hu weboldalon OTITIS MEDIA (OM) ALATT A KÖZÉPFÜL GYULLADÁSÁT ÉRTJÜK, TEKINTET NÉLKÜL AZ ETIOLÓGIÁRA ÉS A PATOGENEZISRE (1). ACUT OTITIS MEDIA(AOM) AZ AKUT GYULLADÁS TÜNETEINEK ÉS A KLINIKAI JELEINEK – MINT A LÁZ, FÜLFÁJDALOM – HIRTELEN KEZDETE ÁLTAL JELLEMZETT KÓRKÉP. A SA- VÓS VAGY EFFÚZIÓVAL JÁRÓ KÖZÉPFÜLGYULLADÁS (OTITIS MEDIA WITH EFFUSION – OME) JELLEMZŐJE A VÁLADÉK JELENLÉTE A KÖZÉPFÜL ÜREG- RENDSZERÉBEN. AZ AKUT GYULLADÁS JELEI ILYENKOR HIÁNYOZNAK, ÉS PER- FORÁCIÓ SEM LÁTHATÓ A DOBHÁRTYÁN. MAGA AZ EFFÚZIÓ (MIDDLE EAR Atovábbiakban az otitis tárgyalása- EFFUSION– MEE) AFOLYADÉK/VÁLADÉKMINŐSÉGESZERINTLEHET SZERÓZUS – VÍZSZERŰ, HÍG, MUKÓZUS – VASKOS, VISZKÓZUS, NYÁKSZERŰ, PURULENS – GENNYES, VALAMINT EZEK KOMBINÁCIÓI. AZ EFFÚZIÓ EREDHET voslásban ez a kórkép, illetve ennek szö- AOM-BÓL VAGY OME-BŐL EGYARÁNT. FENNÁLLÁSA SZERINT MEGKÜLÖN- vődményei jelentik a problémát a beteg és BÖZTETHETÜNK AKUT, SZUBAKUT ÉS KRÓNIKUS FOLYAMATOT. OTITISRŐL BE- SZÉLÜNK AKKOR IS, HA A KÖZÉPFÜLBEN VÁLADÉK NINCS, A DOBHÁRTYÁN PERFORÁCIÓ SEM LÁTHATÓ, VISZONT A DOBHÁRTYA ÉS A DOBÜREG MEDIALIS FALA KÖZÖTT VASKOS, FIBRINES FELRAKÓDÁSBÓL ÁLLÓ PROLIFERÁCIÓ VAN(ADHESIV OTITIS) VAGY A DOBHÁRTYA TELJESEN A MEDIALIS FALHOZ TAPADT(KÖZÉPFÜL-ATELECTASIA). A LEGSÚLYOSABB OTITIS-FORMA A DOBÜREGBEN A SQUAMOSUS EPITHELIUM MATRIX ÁLTAL JELLEMEZHETŐ CHOLESTEATOMA, ban, a legnagyobb az incidencia a 6 hóna- AMELY AGRESSZÍV NÖVEKEDÉSÉVEL, HAGYMALEVÉLSZERŰ KERATINTERMELÉS- pos és 12 hónapos kor között. Hároméves kor előtt a gyermekek 83%-a legalább egy-szer átesik AOM-n, 46%-uk pedig legkeve-sebb háromszor betegszik meg ezen időalatt. A féléves kor előtt kezdődő otitisek rosszabb prognózisúak: közülük kerülnek ki a későbbi rekurrens esetek. Az életkor-nak szerepe van az AOM-t követő per zisz - táló folyadékgyülem kialakulási gyakori- amint az a rizikófaktorok felsorolásából is ságában is: 2 éves kor alatt 4x gyakrabban látható. Legjelentősebbnek a fülkürt alakul ki AOM után tartós folyadékgyülem (Eustach-kürt) funkcióját tartják (3, 4). A fülkürt három területen befolyásolja a kö- későbbi életkorban kezdődő AOM után (2).
zépfül működését: nyomásszabályozás-ven- tilláció, védelem, drenázs. E funkciók csök- kenése vagy károsodása dobüregi effú zió - gyakoriságát és súlyosságát. A betegtől hoz, bakteriális invázióhoz, végül AOM-hez függő faktorok a következők: életkor, ko- vezet(het). A múlt századi, klasszikus, raszülöttség, nem (fiúk!), allergia, im- Politzer Ádám nevéhez köthető patomecha - mundefektus, craniofacialis fejlődési rend- nizmus mellett újabban a gyulladás primer ellenesség (szájpadhasadék!), cumizás (!), szerepét hangsúlyozzák többen, kiemelve, hogy maga a fülkürt is immunológiailag ak- A környezettől függő faktorok: felső légúti tív szerv, számos biológiailag aktív fehérje, infekciók, évszak (ősz-tél), passzív do- makromolekula szintézisének helyszíne, hányzás, anyatejtáplálás hiánya, korai gyermekközösségbe adás (bölcsőde), rossz Noha a középfülgyulladás általában a kö- zépfül egész nyálkahártyáját érinti, a fül- F Ü L - O R R - G É G É G Y Ó G Y Á S Z AT Itthon végzett felmérés (5) szerint mintegy70%-ban fordult elő Str. pnumoniae, 20%-ban H. influenzae, 7%-ban Str. pyogenes. Az AOM kórisméje elsősorban a dobhártyamegtekintésén (otoscopián) alapul. Ezszükség szerint kiegészíthető ún. pneu-matikus otoscopiával, amelynél a dobhár-tya mozgathatóságát is vizsgáljuk (AOM-ban csökkent), vagy otomicroscopiával,oto-endoscopiával, ahol a nagyítás adpontosabb képet. Az ép dobhártya fültü- kürt dobüregi szájadékától a terminális mastoid cellákig, a fő patológiai történé- gyöngy házfényű, alul, kissé elöl ún.
sek a rugalmas dobhártya által határolt fénykúpreflex látható, a kalapács marko- dobüregben zajlanak. A tünetek is itt ke- lata, az elülső és hátsó markolati redő jól letkeznek, a szövődmények is innen in- elkülöníthető. A dobhártya síkja kissé elő- dulnak ki, ezért az AOM diagnosztikájá- re és kifelé dől, a közepe enyhén behúzó- nak alapja a dobhártya vizsgálata.
dott (umbo).
AOM esetében a dobhártya képe a betegségstádiumától függ. Eleinte csak kisfokú radier erezettséget látunk, a folyamatelőrehaladtával a dobhártya színe megvál- Az AOM általában rövid lefolyású, jóindu- tozik, vörös vagy sárgás lesz, a fénykúp ref - latú betegség. Jellemző a hirtelen kezdet, lex eltűnik, maga a dobhártya megvastag- különösen csecsemő- és kisdedkorban a szik, vizenyős lesz, hámja fellazul, a képle- nehezen csillapítható láz, a különböző in- tek nem identifikálhatók. Ha a dobüregi tenzitású fülfájás, a mintegy 20-30 dB genny felszaporodik, a dobhártyát előre (ki- mértékű (azaz kisfokú) halláscsökkenés. 2 felé) domborítja. Ez a stádium rendszerint éves kor alatt gyakoriak az általános tüne- komoly fájdalommal jár, éppen a gyulladá- tek is, mint pl. alvászavar, étvágytalanság, sos váladékgyülem feszítő hatása miatt. általános nyugtalanság, irritábilitás, há- Ha perforáció következik be, akkor a hal- nyások. Idősebb gyermeken ezek a tünetek lójáratban sárgás, esetleg véres-nyákos- kevésbé, vagy egyáltalán nem tapasztalha- gennyes váladékot látunk. Ilyenkor a fáj- tóak. A tünetek néhány óra alatt kialakul- hatnak és egy-két napon belül megszűn- Kiegészíti a diagnózist a beteg általános hetnek. A panaszok csökkenése észlelhető állapotának megítélése, (láz, hányás, el- akkor, ha a dobhártya – a fokozódó belső esettség, irritábilitás, fültájéki nyomásér- nyomás miatt – megreped, a gennyes vála- zékenység), a felső légúti gyulladás tüne- dék fülfolyás formájában megjelenik. Per- foráció nélkül is javulhat a kép.
A spontán, vagy a kezelés hatására bekö- vetkező klinikai javulás nem jelent egyút-tal automatikusan gyógyulást is. Az AOMakut tüneteinek megszűnte után még he- Az AOM kezelése a tünetek megszűnteté- sére, a szövődmények megelőzésére irá- folyadékgyülem, amelynek sorsát minden- nyul. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kórokozó baktériumok eradikációja, a A kórokozó-spektrumra vonatkozóan több gyulladás tüneteinek enyhítése. Az AOM nemzetközi és hazai vizsgálat is történt.
kezelése során nem hagyhatjuk figyelmen F Ü L - O R R - G É G É G Y Ó G Y Á S Z AT kívül azt a tényt, hogy a kórkép (rizikó- 1 . T Á B L Á Z AT: N É H Á N Y, G YA K R A N A L K A L M A Z OT T A N T I B I OT I K U M faktorok nélküli esetben, 2 éves kor feletti K O N C E N T R Á C I Ó JA A S Z É RU M B A N É S A K Ö Z É P F Ü L V Á L A D É K Á B A N gyógyulhat, ugyanakkor az esetleges szö- vődmények akár életveszélyesek is lehet- nek. 2 éves kor alatt, szövődménymentes esetben obszerváció, gyulladáscsökkentés,fájdalomcsillapítás a követendő eljárás. Ha 48-72 óra múlva nincs javulás, antibioti- kum-kezelés indítandó. 2 éves kor alatt,biztos AOM diagnózis estén azonnali anti- biotikum a választandó módszer, emelletta gyulladáscsökkentők adása, folyadék- pótlás, az orrlégzés rendezése (orrcsepp/orr - spray) szükséges. Az antihisztaminoknak,nyákoldóknak, a lokális melegítésneknincs bizonyított hatása otitis mediában.
MEE: KÖZÉPFÜL VÁLADÉK; TID: 3× NAPONTA; BID: 2× NAPONTA; OD: 1× NAPONTA Az antibiotikum-kezelés tervezésekor egy- (CRAIG WA, ANDES D. PHARMACOKINETIC AND PHARMACODYNMICS OF ANTIBIOTICS IN OTI- részt a (vélhető) kórokozó-spektrumból, TIS MEDIA. PEDIATR INF DIS J 1996;15: 255−259) másrészt a választandó antibiotikum MIC-(minimális inhibitoros koncentráció) érté- kéből, farmako-kinetikájából és farmako - dobhártya-perforációval, vagy a krónikus di na mikájából kell kiindulni. Az antimik - szerózus otitis media perforáció nélkül, de ro biális kezelés célja, hogy megfelelő kon- halláscsökkenéssel. A régebben sokszor centráció alakuljon ki az infekció helyszí- látott intratemporalis és intracranialis nén, és ez a koncentráció a baktérium komplikációk ritkává váltak: a n. facialis eradikációjához elegendő ideig álljon fenn.
otogén parézise, a sinus sigmoideus trom- Cél, hogy az egyes dózisok közötti időtar- bózisa, gennyes labyrithitis, az otogén felett az antibiotikum koncentrációja (3). A háziorvosi gyakorlatban az AOM ellátá- Elsőként alkalmazandó gyógyszer vala - sa során a legfontosabb a szövődményekmennyi ajánlás szerint az amoxicillin.
időben történő felismerése. Az intra tem po - Egyszerű esetben 40 mg/kg/die a dózisa, ra lis szövődmény jelei lehetnek az erős súlyosabb formában ennek duplája. A te- fülfájás, profúz otorrhoea, súlyos hallás- rápia tartama általában 10 nap, bár van- csökkenés, szédülés, nystagmus, fül mö- götti erythema, fájdalmas duzzanat, „elál- gyobb dózisú, 5 napos kúra is azonos ér- ló fül”, arcidegbénulás. Minden perifériás tékű eradikációhoz vezet. A rövidebb kúra arcidegbénulást meg kell mutatni fülész- és a ritkább adagolás nem elhanyagolható nek! Intracraniális szövődményre (2 éves a beteg compliance szempontjából. Aller- kor felett, más AOM-tünetek mellett kiala- gia, terápiás sikertelenség esetén jöhetnek kuló) erős fejfájás, irritábilitás, hányinger, szóba az egyéb antibiotikumok, mint pl. a hányás, súlyos neurológiai tünetek utal- cefalosporinok, makrolidek. Kinolon szár- Sürgősségi ellátást az AOM szövődményes formája igényel – intratemporalis és in -tracranialis szövődmény gyanúja eseténazonnali fülészeti vizsgálat és szükség esetén azonnali műtét indokolt. A szövődménymentes AOM nem sürgőssé- Ma az esetek néhány százalékában kell gi kórkép, ellátása alapvetően a gyermekor- szövődményektől tartanunk AOM során.
vos feladata. Örvendetes, hogy a hazai gya- Ezek közül a gyakoribbak közé tartozik az korlatban is egyre inkább beépül a gyer- akut és krónikus mastoiditis, a krónikus mekgyógyászati szakképzés curricu lu má ba F Ü L - O R R - G É G É G Y Ó G Y Á S Z AT szeti, gyermek fül-orr-gégészeti konzílium- ra akkor van szükség, ha a gyermekorvos valamilyen szövődményt észlel, vagy an- nak gyanúja merül fel benne, illetve, ha az általa alkalmazott kezelés eredménytelen.
A fül-orr-gégész további, eszközös vizsgá- latokat (pl. otomicrosco pia, tympanometria, audiometria) végez, illetve invazív terápiát végzett tympano cen tézisről (paracentézis -ről) EBM-vizsgálatok, kontrollált study-kalapján kiderült, hogy nem javítják agyógyulás prognózisát az antibiotikum-ke-zeléssel szemben (1). Indikációja beszűkült a fültükrözés megtanulása. A nyugat-euró- a nagy fájdalommal, magas lázzal, vaskos, pai, amerikai gyermekgyógyászati gyakor- elődomborodó, in filtrált dobhártyaképpel lat magától értetődőnek tekinti az otoscop járó esetekre, különösen 2 éves kor alatt.
használatát, amely a fonendoscop haszná- Ilyenkor a tympanocen te sist dobüregi leszí- latával azonos mértékű. Ezzel nemcsak a vás, bakteriológiai mintavétel kell, hogy kö- fül, hanem az orr és a torok vizsgálata is vesse, azonnali antibiotikum-kezelés meg- hatékonyabban végezhető el. Fül-orr-gégé- 1 . Ro s e n f e l d, R M , B l u e s to n e C D.
En g l J Me d 1 9 7 9 ; 3 0 0 : 1 1 2 1 − 1 1 2 3 .
k é p z ő S ze m l e 2 0 0 4 ; 9 : 6 0 9 − 6 1 3 .
Ev i d e n c e - b a s e d O t i t i s Me d i a 2 n d e d.
3 . Ja n i t s á r y A . Ac u t o t i t i s m e d i a gye r - 5 . M é s z n e r Z s. A f e l s ő l é g ú t i f e r t ő z é s e k B C De cke r In c Ha m i l to n ; L o n d o n : 2 0 0 3 .
m e k ko r b a n . In f e k to l K l i n Mi k r o b i o l a n t i b i o t i k u m ke ze l é s e a h á z i o r vo s i 2 . Sh u r i n PA , Pe l to n S I , Do n n e r A , e t a l.
gya ko r l at b a n – egy h a z a i ep i d e m i o l ó gi - Pe r s i s t e n c e o f m i dd l e - e a r e f f u s i o n 4 . K ato n a G. A k u t o t i t i s m e d i a c s e c s e m ő - a i v i z s g á l at t a nu l s á ga i. H á z i o r vo s To - a f t e r a c u t e o t i t i s m e d i a i n ch i l d re n . N é s gye r m e k ko r b a n . H á z i o r vo s To v á bb - v á bb k é p z ő S ze m l e 2 0 0 3 ; 8 : 2 1 8 − 2 2 1 .

Source: http://drkatonagabor.hu/wp-content/uploads/2013/08/Otitis-cikk-a-Gyernmekorvos-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sbe-KG.pdf

laroolpreschool.com.au

Kids Health Info FACT SHEET Threadworms Threadworms are any long slender roundworms, commonly found in preschool and school aged children. They often occurin more than one family member. Threadworms look like white threads, about 8mm long. They live in the lower intestine, but come out of the bottom at nightor in the early morning hours to lay their eggs in the area between the buttocks. T

Microsoft word - programma cipro 2013 paderno

Parrocchia di S. Andrea – Paderno (Udine) Viaggio Sulle orme di San Paolo – Isola di Cipro 17-24 agosto 2013 I Giorno – sabato 17 agosto 2013: UDINE – VERONA – CIPRO (Larnaca) – LIMASSOL Trasferimento in pullman da Udine per l'aeroporto di Verona per le operazioni d'imbarco del volo per Larnaca via Monaco. All'arrivo incontro con la guida e trasferimento a Limassol. Sis

Copyright © 2010 Find Medical Article