Microsoft word - aðgangsreglur rk útg 2-2008 frá 13.08.08.doc

Reglur um aðgangsstýringu, akstur og umferð um Reykjavíkurflugvöll
Orðskýringar og gildissvið
Reglur þessar gilda um akstur, umferð og aðgang að flugsvæði Reykjavíkurflugvallar og að sérstökum starfssvæðum, eins og þau eru afmörkuð í fylgiskjali 1 með reglum þessum. Ákvæðum reglna þessara verður ekki beitt gagnvart flugverjum og flugfarþegum í flutningaflugi á eðlilegri leið þeirra til og frá loftfari á Reykjavíkurflugvelli, enda beri þeir á sér gildar ferðaheimildir sem umráðandi loftfars eða umboðsmaður hans hefur gefið út. Í reglum þessum hafa eftirfarandi orð og hugtök merkingu sem hér segir. Aðgreint flugverndarsvæði (Demarcated area): Svæði aðskilið frá öðrum haftasvæðum
flugvallarins með stjórnuðum aðgangi, þar sem heimilt er að stunda almannaflug milli landa. Almannaflug (General aviation): Flug loftfars annað en atvinnuflug og verkflug.
Almenningssvæði (Landside): Sá hluti flugvallar sem ekki er flugsvæði, þ.m.t. öll almenn
Aths. Mörk almennings- og flugsvæðis eru að jafnaði um girðingu og mannvirki sem teljast Almenningsflug (Civil aviation): Flug í samræmi við reglur sem settar eru af flugmála-
yfirvöldum og starfrækt undir eftirliti eða stjórn Flugmálastjórnar Íslands sem fer með flugumferðarþjónustu fyrir allt flug annað en herflug. Almenningsflug tekur hvort tveggja til atvinnuflugs og einkaflugs. Flugstöð (Terminal): Aðalbygging eða bygging þar sem afgreiðsla farþega og farangurs fer
fram og þaðan sem farið er um borð í loftför. Flugsvæði (Airside): Athafnasvæði á flugvelli, aðliggjandi landsvæði og byggingar eða hlutar
Aths. Mörk almennings- og flugsvæðis liggja að jafnaði um girðingu og mannvirki sem teljast Haftasvæði (Security Restricted Area): Flugsvæði flugvallar þar sem eftirlit er haft með
aðgangi til að tryggja flugvernd í almenningsflugi. Slík svæði ná að jafnaði yfir m.a. öll brottfararsvæði á milli skimunarstaða og loftfars, hlaðs, flokkunarsvæðis farangurs, farangursskála, póststöðva og athafnasvæða fyrir ræstingar og flugvistir. Hreint svæði á flughlað: (Critical part of Security Restricted Area on apron): Svæði í
kringum millilandaloftfar í almenningsflugi sem er afmarkað með keilum og vaktað til að tryggja flugvernd. Hreint svæði í flugstöð (Critical part of Security Restricted Area in Terminal): Svæði innan
flugstöðvar sem aðgengilegt er þeim sem farið hafa í gegnum öryggisleit. Könnun á bakgrunni (Background check): Könnun á því hver einstaklingur er og fortíð
hans, þ.m.t. hvort hann eigi afbrotaferil að baki, sem er liður í mati á því hvort óhætt sé að heimila honum aðgang að haftasvæði án fylgdar. Loftakstur (Air taxiing): Hreyfing þyrla yfir flugvelli í mjög lítilli hæð yfir jörðu á flug- eða
þyrluvelli frá hlaði í flugtaksstöðu eða í hlað eftir lendingu. Ath. Raunhæð er mismunandi og sumar þyrlur geta þurft að fljúga í meira en 8 m (25 feta) hæð frá jörðu í flugakstri til að minnka jarðhrif eða til að skapa nægjanlegt bil fyrir hangandi farm. Sérstök starfssvæði (Special Area within Airside Area): Svæði Fluggarða og heimreið
Landhelgisgæslu Íslands sem telst til flugsvæðis en eru skilgreind sem sérstök starfsvæði á Reykjavíkurflugvelli. Skimun (Screening): Beiting tæknilegra aðferða eða annarra aðferða til að bera kennsl á
II. KAFLI
Aðgangsstýring að flugsvæði
Flugsvæði Reykjavíkurflugvallar er aðgangsstýrt. Girðingar, hlið og hurðir milli almennings-og flugsvæðis og sérstakra starfssvæða skulu ávallt vera tryggilega frágengin og læst þegar ekki er umferð um þau. Hlið og hurðir sem ólíkir aðilar nota til ferða inn á flugsvæði, haftasvæði og svæði sem hafa opin tengsl/aðgang að flug- og akbrautum eru aðgangsstýrð með aðgangsstjórnunarkerfi eða með mannaðri vakt/stjórnun. Aðilar með starfsemi/byggingar sem tengja almennings- og flugsvæði, bera ábyrgð á stjórnun umferðar um og í gegnum aðstöðu sína. Aðilar með starfsemi/byggingar sem tengja almennings- og flugsvæði mega ekki afhenda aðgangstæki að byggingum sínum til annarra en þeirra sem hafa fengið aðgangsheimild frá rekstraraðila flugvallar, nema með sérstöku leyfi rekstraraðila flugvallar. Hver starfsaðili sem hefur heimild til umgengni um tiltekin hlið, er ábyrgur fyrir þeim aðilum og farartækjum sem hann kann að hleypa inn um hliðið, þar til sá hinn sami er kominn í umsjá annars aðila eða hefur yfirgefið svæðið. Þegar aðili fer um hlið á flugsvæðinu skal þess gætt að enginn annar aðili geti farið um Þegar ökutæki er ekið um hlið á flugsvæðinu skal ökumaður þess stöðva ökutækið þegar búið er að aka um hliðið og bíða þar til hliðið hefur lokast að fullu á eftir honum. Ef fleiri en einu ökutæki er ekið inn á flugsvæðið þá skal ökumaður þess ökutækis sem ekið er síðast um hliðið stöðva og bíða þar til hliðið hefur lokast að fullu. Einstaklingum, ökutækjum og vinnuvélum skal einungis heimil ferð um og inná flugsvæði flugvallar, þ.m.t. haftasvæði, þó að undanskildum sérstökum starfssvæðum, hafi þeir gilda aðgangsheimild útgefna af rekstraraðila flugvallar. Slíkar heimildir eru: a. Auðkennisspjöld fyrir einstaklinga, og b. Leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar. Aðilar sem fljúga inná flugvöllinn eru undanþegnir skilyrði 1. mgr. hvað varðar auðkennisspjöld. Undanþágan tekur til komu og brottfarar á flugvellinum og eðlilegra hreyfinga loftfars innan flugsvæðis s.s til aksturs á stæði, í flugskýli eða viðgerðarverkstæðis. Gestir á ábyrgð og undir umsjá aðila með gilda aðgangsheimild eru einnig undanþegnir skilyrði 1. mgr. hvað varðar auðkennisspjöld. Aðgangsheimildir skulu gefnar út með tiltekinn gildistíma, að hámarki 5 ár. Takmarka má heimild við tiltekna vikudaga og tilgreindan hluta sólarhrings. Almennt skal heimildin bundin ákveðnu starfi eða starfsemi og er handhafa þá einungis heimilt að nýta leyfið í þeim tilgangi. Láti handhafi af því starfi eða leggi niður þá starfsemi fellur leyfið úr gildi. Nú er sótt um aðgang að haftasvæði og skal einstaklingur undirgangast bakgrunnsathugun Ríkislögreglustjóra a.m.k. 5 ár aftur í tímann frá dagsetningu umsóknar. Standist umsækjandi ekki bakgrunnsathugun skal synja umsókn hans. Nánar um tilhögun og forsendur bak-grunnsathugunar er að finna í reglugerð um flugvernd. Umsókn um aðgang að flugvellinum skal vera á þar til gerðu eyðublaði sem liggja skal frammi á skrifstofu flugvallarstjóra og á heimasíðu Flugstoða ohf. Vinnuveitendur skulu sækja um aðgang fyrir hönd starfsmanna sinna. Handhafar aðgangsheimilda og þeim sem veittur er aðgangur að sérstökum starfssvæðum skulu hafa lokið viðeigandi flugverndarnámskeiði/þjálfun í umgengni um flugvöllinn, hafa kynnt sér ákvæði þessara reglna áður en aðgangsheimild eða aðgangur er útgefin og undirrita yfirlýsingu þar að lútandi og skuldbinda sig til að hlíta þeim. Námskeið vegna aðgangs að flugsvæði skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar um flugvernd. Við endurnýjun aðgangsheimilda skal umsækjandi sækja endurmenntunarnámskeið í flugvernd en þeir sem hafa aðgang að haftasvæði sækja endurmenntunarnámskeið árlega. Þannig skulu allir sem hafa aðgang að flugsvæði flugvallarins sækja endurmenntun á a.m.k. 5 ára fresti. Á auðkennisspjaldi skal ritað nafn handhafa, ljósmynd af honum, nafn starfsaðila/fyrirtækis, gildistími og áritun um hvaða svæði handhafi hafi aðgang að. Leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar. Leyfisbréf ökutækja og vinnuvéla skulu gefin út á tiltekið ökutæki eða vinnuvél. Í leyfisbréfi skal tilgreint skráningarnúmer ökutækis eða vinnuvélar, nafn umráðanda ökutækis eða vinnuvélar (starfsaðila/fyrirtækis), gildistími heimildar, áritun um hvaða svæði ökutæki eða vinnuvél er heimill aðgangur að og undirritun/stimpill rekstraraðila flugvallar. Vinnuveitendur skulu sækja um leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar fyrir hönd Aðilar sem hafa heimild til aksturs um flug- og akbrautir skulu hafa lokið viðeigandi námskeiði/þjálfun í akstri um flugsvæðið og samskipum við flugturn. Rekstraraðili flugvallar gefur út auðkennisspjald og leyfisbréf fyrir ökutæki og vinnuvélar því til sönnunar að aðgangsheimild hafi verið veitt að flugsvæði Reykjavíkurflugvallar. Aðgangsheimildir eru eign Flugstoða ohf. og skal aðgangsheimild skilað þegar gildistími er útrunnin, heimild hefur verið afturkölluð eða handhafi hættur þeim störfum eða hefur lagt niður þá starfsemi sem var forsenda útgáfu heimildar. Notkun útrunninna heimilda er bönnuð. Glatist aðgangsheimild skal það þegar tilkynnt flugvallarstjóra og umsókn fyllt út að nýju, Allir sem fara um eða starfa á flugsvæði skulu bera auðkennisspjald, á sýnilegum stað í brjósthæð, þó að undanskildum sérstökum starfssvæðum. Einstaklingar með gilda aðgangsheimild skulu hafa afskipti af þeim sem þeir verða varir við og eru innan flugvallar en bera ekki auðkennispjald á sýnilegum stað eða leyfisbréf ökutækis og vinnuvélar á ekki sýnilegt, þó að undanskildum sérstökum starfssvæðum. Einstaklingum, ökutækjum og vinnuvélum sem ekki hafa gilda aðgangsheimild og ekki eru í fylgd með handhafa gildrar aðgangsheimildar skal vísað út af flugvellinum, þó að undanskildum sérstökum starfssvæðum. Allar fjarstýringar og lyklar sem veita aðgang að flugsvæði og sérstökum starfssvæðum sem afhentar eru skulu vera eign Flugstoða ohf. Sömu reglur gilda um aðgangstæki sem um aðgangsheimildir samkvæmt 1. og 2. mgr. 10. gr. Aðgangur að viðkvæmasta hluta haftasvæðis flugverndar Hvorki einstaklingar né varningur skal fara inn á viðkvæmasta hluta haftasvæðis flugverndar í flugstöð né á flughlaði án þess að hafa verið skimaður með tilhlýðilegum hætti eða að tryggðar hafi verið aðrar, jafnar mótvægisaðgerðir, skv. nánari skilgreiningum reglugerðar um flugvernd. III. KAFLI
Aðgangsstýring að sérstökum starfssvæðum og aðgreindu flugverndarsvæði
Aðgangsstýring að Fluggörðum. Fluggarðar eru sérstakt starfssvæði utan innri girðingar flugsvæðis. Aðgangi að svæði Fluggarða er stýrt með almennri fjarstýringu og eða lyklum. Skilyrði þess að aðila sé veittur aðgangur að svæði Fluggarða er að umsækjandi: a. hafi umráð yfir loftfari eða eigi hlut í loftfari sem geymt er í Fluggörðum; b. hafi flugtengda starfsemi með höndum eða starfi við flugtengda starfsemi sem staðsett c. hafi starfsemi með höndum eða komi að starfsemi innan Fluggarða sem flugvallaryfirvöld hafa ekki talið varhugaverða út frá öryggissjónarmiðum. d. hafi sótt þjálfun skv. 6. gr. Við veitingu aðgangs með lykli og eða fjarstýringu skal skrá fullt nafn aðila, kennitölu, símanúmer og ef við á, nafn fyrirtækis sem hefur starfssemi innan Fluggarða. Aðgangur að flugsvæði frá Fluggörðum. Aðilum sem hafa aðgang að Fluggörðum, sbr. 13. gr., skal heimill takmarkaður aðgangur að flugsvæði ef þeir eru um borð í loftfari vegna flugs eða vegna þjónustu við loftfar innan flugsvæðis. Aðgangur skal einungis veittur að fjarstýrðu hliði milli Fluggarða og flugsvæðis. Aðeins skal afhenda eina fjarstýringu á hvert loftfar. Aðgangur að heimreið Landhelgisgæslu Íslands. Heimreið Landhelgisgæslu Íslands er skilgreind sem sérstakt starfssvæði innan flugsvæðis, utan innri girðingar. Landhelgisgæsla Íslands sér um eftirlit og ber ábyrgð á umferð um heimreiðina. Flughlaðið norðan við skýli 1 er skilgreint sem aðgreint flugverndarsvæði, sjá nánar fylgiskjal með reglum þessum. Um er að ræða svæði sem er aðskilið frá öðrum haftasvæðum flugvallarins með stjórnuðum aðgangi, þar sem heimilt er að stunda almannaflug milli landa. Hvert flug sem hefst frá aðgreindu flugverndarsvæði skal senda upplýsingar þar að lútandi til ákvörðunarstaðar (komuflugvallar) fyrir lendingu. IV. KAFLI
Akstur og umferð
Akstur ökutækja og vinnuvéla án aðgangsheimildar er óheimill innan flugsvæðis, að undanskildum sérstökum starfssvæðum, nema aðili með gilda aðgangsheimild taki ábyrgð á akstri þess og ökutækið sé í fylgd með ökutæki sem hefur gilda aðgangsheimild og viðeigandi búnað skv. 18. gr. Það ökutæki sem er útbúið er skv. 18. gr., skal ekið á undan ökutækinu sem ekki er þannig útbúið. Ökutæki sem ekki hefur heimild til aksturs innan flugsvæðis er á ábyrgð þess aðila sem veitir því aðgang og fylgir ökutækinu inná flugsvæði. Áður en aðili veitir ökutæki aðgang að flugsvæði ber honum að gang úr skugga um að ekkert tortryggilegt eða grunsamlegt sé í ökutækinu og að ökumaður þess sé upplýstur um þær akstursreglur sem gilda innan flugsvæðisins. Ökutæki með gilda aðgangsheimild skulu búin gulu sveifluljósi sem skal gangsett þegar ökutæki er á ferð eða það er notað til vinnu. Ökutæki sem heimilt er að aka um flugbrautir og akbrautir skal jafnframt útbúið talstöð með tíðni flugturns (Grund, FM 168,6 Mhz). Ávallt skal með fjarskiptasambandi óska eftir heimild frá flugturni vegna aksturs um eða yfir flugbrautir og akbrautir. Séu ökutæki á eða við akbrautir og flugbrautir yfirgefin, skal fjarskiptasamband við flugturn tryggt með handtalstöð á sömu tíðni. Ökumenn skulu gæta þess, að akstursljós ökutækja trufli ekki loftför í lendingu, flugtaki A) Heimildir til aksturs á flugbrautum má aðeins veita vegna eftirtalinnar þjónustu. • Brautarskoðunar og eftirlits með umferðarsvæðum • Fælingar fugla og hreinsunar aðskotahluta • Neyðaraksturs • Viðhalds flugvallar og aðflugstækja sem og prófana • Nauðsynlegs viðhalds loftfara vegna bilana / atvika á flug- og / eða akbrautum. • Brautarþjónustu (vetrar- og sumarviðhald) vegna flugbrauta, akbrauta og flughlaða. • Dráttar loftfara B) Heimildir til aksturs á akbrautum má veita þeim sem sinna þeirri þjónustu sem tilgreind er í lið A og að auki vegna: • Eldsneytisáfyllinga • Almennrar þjónustu við loftför • Annars, skv. leyfi flugvallaryfirvalda, sem tilgreint er sérstaklega C) Heimildir til aksturs á flughlöðum og stæðum má veita auk ofangreindra aðila: • Flugrekendum • Viðurkenndum starfsaðilum á flugvelli • Í sérstökum aðstæðum getur varðstjóri í flugturni veitt undanþágu frá ofangreindu ef • Flugvallarstjóri getur veitt takmarkaðar undanþágur frá ofangreindum kröfum ef um er að ræða þjónustu sem ekki er tilgreind hér að ofan og talin er nauðsynleg starfsemi flugvallarins eða flugrekenda í lengri eða skemmri tíma. Tilgreina skal áætlaða tíðni og hugsanlegar takmarkanir. IV. KAFLI
Ýmis ákvæði
Akstri ökutækja og vinnuvéla innan flugsvæðis skal haldið í lágmarki eins og kostur er. Ökumenn sem aka um flugsvæði skulu gæta ýtrasta öryggis. Sé ekki annað sérstaklega tilgreint gilda almennar umferðarreglur á flugsvæðinu og Ökumönnum og fótgangandi vegfarendum er ávallt skylt að veita loftfari forgang. Hámarkshraði er sem hér segir: a. Hámarkshraði ökutækja og vinnuvéla á flugsvæðum öðrum en flug- og akbrautum er 20 km/klst. b. Hámarkshraði ökutækja og vinnuvéla á flugbraut er 50 km/klst. Akstur loftfara, ökutækja og vinnuvéla innan Fluggarða Flugtök, lendingar og loftakstur þyrlna er óheimill á svæði Fluggarða. Akstri ökutækja og vinnuvéla innan Fluggarða skal haldið í lágmarki. Ökumenn sem aka um Fluggarða skulu gæta ýtrasta öryggis og ávallt veita umferð loftfara og fótgangandi vegfarenda forgang. Hámarkshraði ökutækja í Fluggörðum er 20 km/klst. Ökutæki og vinnuvélar undanþegin reglum þessum. Ökutæki og vinnuvélar sem starfrækt eru til snjóruðnings, ökutæki sem starfrækt eru til bremsumælinga og ökutæki í neyðarakstri skulu undanþegin ákvæðum 3. mgr. 20. og 3. mgr. 21. gr. Rekstaraðila flugvallar er heimilt að svipta handhafa aðgangsheimildum og eða aðgangstækjum vegna brota gegn lögum og reglum eða ef telja verður með hliðsjón af eðli brotsins eða annars framferðis sé varhugavert að hann neyti þeirra. Sviptingin getur verið tímabundin eða varanleg við ítrekuð brot. Ákvörðun um sviptingu skal rökstudd og leyfishafa skal gefinn kostur á að neyta andmælaréttar áður en ákvörðun er tekin. Rekstraraðila flugvallar skal heimilt að afturkalla tímabundið aðgangsheimildir meðan á meðferð máls stendur. Reglur þessar eru settar með vísan til 1. og 5 mgr. 70. gr. sbr. 140. gr. laga um loftferðir nr. 50/1998 með síðari breytingum og taka gildi þann 13. ágúst 2008. Samhliða falla úr gildi reglur sama efnis dags. 6. apríl 2004. F.h. Flugmálstjórnar Íslands
Fylgiskjal. Afstöðumynd af Reykjavíkurflugvelli.

Source: http://www.isavia.is/files/eydublod-flugvellir/agangsreglur_birk.pdf

Physician information

Médecin requérant / Requesting Physician Identification du patient / Patient Information Nom / Name:_______________________________________________ Nom / Name:_________________________________________ Adresse / Address:__________________________________________ Nº de téléphone / Telephone:____________________________ __________________________________________________________

Thermodynamic properties of caffeine: reconciliation of available experimental data

J. Chem. Thermodynamics 40 (2008) 1661–1665Thermodynamic properties of caffeine: Reconciliation of availableexperimental dataVladimir N. Emel’yanenko, Sergey P. Verevkin *Department of Physical Chemistry, University of Rostock, Hermannstrasse 14, D-18051 Rostock, GermanyMolar enthalpies of sublimation of two crystal forms of caffeine were obtained from the temperaturedependence of the

Copyright © 2010 Find Medical Article