Pm-montage.dk

SIKKERHEDSDATABLAD
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Produktnavn:
Identifikation af virksomheden:
2. FAREIDENTIFIKATION
Klassificering (1999/45/EG):
Irriterer åndedrætsorganerne. Kan give overfølsomhed ved kontakt med Grænseværdi eksponering:
Stof uden en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.
Direktiv 1999/45/EF:
Kemisk produkt opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Indholdsstoffer:
METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL 10-20% Indeholder:
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Hudkontakt:
Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Søg læge. Ojenkontakt:
Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge. Indtagelse:
Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand. SIKKERHEDSDATABLAD
Indånding:
Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge. 5. BRANDBEKÆMPELSE
Brandslukningsmidler:
Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen. Tørt kemisk pulver. Kuldioxid. Foam. Brug ikke haloner. Farer ved udsættelse:
Sealed, heated containers can pressurise leading to explosion. Udsender Beskyttelse af brandmænd:
Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Individuelle forholdsregler:
Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Miljobeskyttelsesforanstaltn:
Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Rensning:
Overflyttes til en egnet beholder. Wash the area with water. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Behandling:
Keep away from Heat and sources of ignition. Comp. B = Brug værktøj, der Opbevaringsbetingelser:
Sørg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør en antændelseskilde. Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Anbefalet emballage:
Må kun opbevares i den oprindelige emballage. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Tekniske forholdsregler:
Sørg for at alle de tekniske forholdsregler, der er anført i SDB, afsnit 7, er på Åndedrætsværn:
Breathing protection is required in inadequately ventilated places. Beskyttelse af hænder:
Ojenbeskyttelse:
Hudbeskyttelse:
9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
Tilstand:
Oxiderende:
Oploselighed i vand:
Flammepunkt°C:
Selvantændelsestemperatur°C
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet:
Stabilt under normale forhold. May polmerise on heating. Betingelser, der skal undgås:
SIKKERHEDSDATABLAD
Materialer, der skal undgås:
Reduktionsmidler. Syrer. Alkaliske stoffer. Heavy metal compounds. Organic Farlige nedbrydningsprod:
If exposed to high temperatures it will immit hazardous fumes and smoke. pressure rise and possible bursting of containers may follow. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Akutte virkninger:
Sensibilisering:
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SYMPTOMER)
Hudkontakt:
Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme. Ojenkontakt:
Irritation og rødme kan forekomme. Severe eye irritant. Indtagelse:
Indånding:
12. MILJØOPLYSNINGER
13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
Bortskaffelsesformer:
Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialisert renovationsselskab. Small quantities of the product can be mixed and allowed to cure, then can be disposed as solid waste. Bemærk:
Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale 14. TRANSPORTOPLYSNINGER
IMDG / IMO
IATA / ICAO
UN-nummer:
15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Faresymboler:
Risikosætninger:
R37: Irriterer åndedrætsorganerne.
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Sikkerhedssætninger:
S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
SIKKERHEDSDATABLAD
Indholdsstoffer:
ETHYLENE DIMETHACRYLATE; METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH Bemærk:
Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og 16. ANDRE OPLYSNINGER
Andre informationer:
Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) 1907/2006.
Active Oxygen Content of Catalyst Component 0.99% Risikosætninger i afsnit 3:
R37: Irriterer åndedrætsorganerne.
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Ansvarsfraskrivelse:
Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med

Source: http://www.pm-montage.dk/Files/Documents/PM%20Kl%C3%A6bemasse%20sikkerhedsdatablad.pdf

Microsoft word - 3rd round undef project proposal guidelines french 10 11 08 final.doc

Troisième cycle de subventions Fonds des Nations Unies pour la démocratie Guide pour les propositions de projet Troisième cycle de subventions 10 novembre-31 décembre 2008 Sommaire Ce guide décrit la procédure de présentation des propositions de projet dans le cadre du troisième appel à candidatures lancé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD).

Web_farm.pm5

Holiday Inn Brussels Airport (Diegem), 19 October 1999 (14-21h)• Survey: Enterprise Information Portals Full Programme: 13.30-14.00h Registration and Coffee/Tea What is Web Farming ? Stage Two - Getting Serious • SQRIBE (now Brio) • Viador Inc. XML In-Depth • Business Justification and Business Drivers Stage One - Getting Started Stage Four - Getting Dirty

Copyright © 2010 Find Medical Article