Microsoft word - ~fpl0002.rtf

Kort om säkerhet
INDURITORE PER THIOVER

Kort om säkerhet för 3/9/2007, revision 3
1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Two component insulating glass sealant. Industrial Fenzi S.p.A: - Via Trieste 13/15 20067 - Tribiano (MI) - Italy Telefonnummer för brådskande samtal till företaget och/eller det officiella rådgivningsorganet (h 8.30-12.00 13.30-17.00): Fenzi S.p.A. - Tel. n. +3902906221 - Fax +39 02 90631216 Behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: safety@fenzigroup.com 2. IDENTIFIKATION AV FAROR
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSERNA
Ämnen som anses vara farliga för hälsan enligt EU-direktiv 2004/73/EG (anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG) och följande tillägg eller för vilka det finns kända exponeringsgränser: 20% - 25% brunsten N.67/548/CEE: 025-001-00-3 CAS: 1313-13-9 EC: 215-202-6 Xn; R20/22 N.67/548/CEE: 006-079-00-8 CAS: 97-77-8 EC: 202-607-8 Xn,Xi,N; R22-43-48/22-50-53 N.67/548/CEE: 612-149-00-4 CAS: 102-06-7 EC: 203-002-1 Repr. Cat. 3,Xn,Xi,N; R22-36/37/38-51-53-62 N.67/548/CEE: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 C; R35 4. FÖRSTAHJÄLPEN
Tvätta med rikligt med tvål och vatten. Skölj omedelbart med vatten i minst 10 minuter. UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE och visa kortet om säkerhet. Kort om säkerhet
INDURITORE PER THIOVER

Vädra lokalen. Flytta omedelbart patienten från den kontaminerade lokalen och låt patienten vila i en väl ventilerad lokal. Uppsök läkare vid illamående. 5. BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Vatten, CO2, skum eller kemiska pulver beroende på de material som är inblandade i branden. Undvik att inandas förbränningsröken. 6. ÅTGÄRDER VID ETT EVENTUELLT LÄCKAGE AV MISSTAG
Använd skyddshandskar och skyddskläder. Sug upp läckagen med jord eller sand. Om produkten har runnit ut i ett vattendrag, avloppsnätet eller har kontaminerat marken eller vegetationen ska behöriga myndigheter meddelas. Förhindra att produkten kommer ut i avloppsnätet om den är i flytande form. Samla upp produkten för återanvändning om det går, eller eliminering. Sug eventuellt upp den med aggregat. Efter insamlingen ska det område och de material som har varit inblandade rengöras. 7. HANTERING OCH FÖRVARING
Undvik kontakt och inandning av ångorna. Se även följande avsnitt 8. Varken ät eller drick under arbetet. Inget särskilt. Se även följande avsnitt 10. Ska förvaras på behörigt avstånd från öppna lågor, gnistor och värmekällor. Undvik direkt solljus. 8. KONTROLL AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD
Ventilera de lokaler tillräckligt där produkten förvaras och/eller hanteras. Behövs inte vid normal användning. Arbeta hur som helst enligt god arbetssed. Kort om säkerhet
INDURITORE PER THIOVER

Det behöver inte vidtas någon särskild försiktighetsåtgärd vid normal användning. Exponeringsgränser för de aktuella ämnena: disulfiram TLV TWA: 0,16 ppm, A4 - 2 mg/m3, A4 TLV STEL: A4 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Lättantändlighet för fasta ämnen/gaser: Distributionskoefficient (n-oktylalkohol/vatten) : 10. STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA
Oxidizing agents, strong alkalis, strong acids. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Det finns inte toxikologiska data tillgängliga om preparatet ifråga. Ta därför hänsyn till koncentrationen hos de enskilda ämnena vid bedömningen av de toxikologiska effekterna vid exponering för preparatet. Nedan finns toxikologisk information om huvudämnena i preparatet: Det finns inte toxikologisk information tillgänglig om ämnena. Det hänvisas hur som helst till avsnitt 3. 12. EKOLOGISK INFORMATION
Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen. Lista över farliga ämnen för miljön och aktuell klassificering: 0.5% - 1% disulfiram N.67/548/CEE: 006-079-00-8 CAS: 97-77-8 EC: 202-607-8 Kort om säkerhet
INDURITORE PER THIOVER

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. EC50 (Daphnia): 0.12 mg/l (48 hr) EC50 (Algae): 1.8 mg/l (96 hr) LC50 (Fish): 0.32 mg/l (96 hr) N.67/548/CEE: 612-149-00-4 CAS: 102-06-7 EC: 203-002-1 R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 13. ÖVERVÄGANDEN VID KASSERING
Återvinn om det går. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter. 14. INFORMATION OM TRANSPORT
Ofarligt gods enligt gällande transportförordningar.
15. INFORMATION OM FÖRESKRIFTER
Direktiv 1999/45/EG (Klassificering och Märkning). Bestämmelse 1907/2006/EG (REACH). R-fraser: R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som miljöfarligt avfall S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad disulfiram: Kan ge upphov till allergisk reaktion. Flyktiga organiska föreningar - FOF = 0.00 g/l Flyktiga CMR-ämnen = 0.00 % Halogenerade flyktiga organiska föreningar som har tilldelats riskfras R40 = 0.00 % När de kan tillämpas, refereras det till följande standard: EEG direktiv 2003/105 (Verksamheter med risk för allvarliga olyckor) och efterföljande tillägg Rådets direktiv 1999/13/EG (VOC-direktiv) 16. ANNAN INFORMATION
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet. Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen. Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor. Text of R phrases referred to under heading 3: R20/22 Farligt vid inandning och förtäring R22 Farligt vid förtäring R35 Starkt frätande Kort om säkerhet
INDURITORE PER THIOVER

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R43 Kan ge allergi vid hudkontakt R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vi långvarig exponering genom förtäring R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga Paragraphs modified from the previous revision: 1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. IDENTIFIKATION AV FAROR 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSERNA 4. FÖRSTAHJÄLPEN 7. HANTERING OCH FÖRVARING 8. KONTROLL AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 10. STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 12. EKOLOGISK INFORMATION 15. INFORMATION OM FÖRESKRIFTER This Safety Data Sheet is prepared in accordance with EU directive 91/155/EC amended by Directive 2001/58/EC

Source: http://www.systemglas.se/wp/wp-content/uploads/INDURITORE_THIOVER_Svedese.pdf

Microsoft powerpoint - milan ccic handout notcutt handout

The Practical Use of Cannabinoids in the Dr Willy Notcutt, FRCA, FFPMRCA James Paget Hospital GREAT YARMOUTH, Norfolk, UK william.notcutt@jpaget.nhs.uk • The endocannabinoid system is a therapeutic target yet to be properly explored for pain management • Cannabinoids are a new medicine to clinicians– New role, effects, benefits, side-effectsBut…• Many of our patient

Bwrlwm aeron hydref 12

Hydref 2012 CWIS CEFN GWLAD YSGOL ECO Llongyfarchiadau i Josh a fu’n fuddugol yng nghwis Yn ystod y mis diwethaf fe lwyddodd yr ysgol i ennill y Faner Werdd am y trydydd tro. Roedd yn rhaid i’r Pwyllgor Eco ddangos dau ymwelydd o gwmpas yr ysgol gan ateb cwesƟynnau heriol. Y Pwyllgor Eco am eleni yw Bethan Evans (Cadeirydd); Trystan James (Is-gadeirydd); Emily Jones (Ysgrifenn

Copyright © 2010 Find Medical Article