Microsoft word - bijsluiter viagra.doc

BIJSLUITER VIAGRA 25/50/100 mg

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders.
Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
In deze bijsluiter:
1. Wat is VIAGRA en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u VIAGRA inneemt 3. Hoe wordt VIAGRA ingenomen? 4. Mogelijke VIAGRA 25/50/100 mg filmomhulde tabletten Sildenafil (als citraat) - De werkzame stof van VIAGRA is sildenafil. Iedere tablet bevat 25/50/100 mg sildenafil (als het citraat). - De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132). Vergunninghouder voor het in de handel brengen en vergunninghouder voor de productie: De vergunninghouder voor het in de handel brengen is Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9 NJ, Verenigd Koninkrijk. VIAGRA wordt geproduceerd door Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk. 1. WAT IS VIAGRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
VIAGRA filmomhulde tabletten zijn blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met "PFIZER" gemerkt en aan de andere met "VGR 25/50/100". De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 1, 4, 8 of 12 tabletten. Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar. VIAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met VIAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. U dient VIAGRA niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. VIAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt. VIAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIAGRA INNEEMT
Neem VIAGRA niet in:
o als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst") gegeven. VIAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker. o als u overgevoelig (allergisch) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van o als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft. o als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft. o als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
Pas goed op met VIAGRA:
o als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt. o als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan. o als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
U dient VIAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderen
VIAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten ouder dan 65 jaar
Wanneer u ouder dan 65 jaar bent, dient uw eerste dosis te worden aangepast.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een andere
dosis voor te schrijven.
Gebruik van VIAGRA met voedsel en drank:
Wanneer VIAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat VIAGRA gaat
werken.
Zwangerschap
VIAGRA is niet geïndiceerd voor vrouwen.
Borstvoeding
VIAGRA is niet geïndiceerd voor vrouwen.
Rijvaardigheid en bediening van machines:
VIAGRA kan duizeligheid veroorzaken en uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust
te zijn hoe u op VIAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen. Inname van
VIAGRA samen met andere geneesmiddelen: Licht uw arts of apotheker in als u andere
geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen
voorschrift (recept) noodzakelijk is. VIAGRA-tabletten kunnen de werking van bepaalde medicijnen
namelijk beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij
een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u VIAGRA gebruikt heeft.
Gebruik VIAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit
kan. VIAGRA kan een bijzondere toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals
nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak
gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst"). U mag GEEN VIAGRA nemen als u
deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten
beginnen met de laagste dosis VIAGRA (25/50/100 mg).
Wanneer u een alfablokker gebruikt voor de behandeling van verhoogde bloeddruk of prostaatklachten, dient u de gelijktijdige inname (binnen een tijdsbestek van 4 uur) van een dosering van meer dan 25 mg Viagra en van uw alfablokker te vermijden. INGENOMEN?
Neem VIAGRA altijd in volgens de instructies van uw arts. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosis is 50 mg. Als u de indruk heeft dat de werking van VIAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. U neemt VIAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water.
VIAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. U krijgt geen
erectie als u niet seksueel wordt opgewonden. De tijd totdat VIAGRA gaat werken verschilt per persoon,
maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat VIAGRA begint te
werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.
Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een
maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te
drinken voordat u VIAGRA inneemt.
Wanneer VIAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om
de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. Neem VIAGRA niet meer
dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van VIAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter
wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, waarschuw dan uw arts.
4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan VIAGRA bijwerkingen hebben. Deze zijn meestal licht tot matig van aard. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en blozen. Minder frequent gemelde bijwerkingen zijn: een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus en effecten op het gezichtsvermogen (een gekleurde waas voor de ogen, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Zelden zijn bloeddoorlopen ogen en oogpijn gemeld. Spierpijn kan voorkomen als VIAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Langdurige en soms pijnlijke erecties na gebruik van VIAGRA zijn zelden gemeld. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Zelden zijn overgevoeligheidsreacties (waaronder huiduitslag) gemeld. Hartaanval, beroerte, onregelmatige hartslag en overlijden zijn zelden gemeld bij mannen die VIAGRA gebruikten. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van VIAGRA. Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet verdwijnen tijdens de behandeling, neem dan contact op met uw arts. Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in. 5. HOE BEWAART U VIAGRA?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. Niet bewaren boven 30 °C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet gebruiken na de uiterste op de doos vermelde gebruiksdatum. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van
de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Nederland
Pfizer BV
Postbus 37 NL-2900 AA Capelle a/d IJssel Tel: +31 (0)10 406 42 00

Source: https://www.erectie.info/erectie/Bijsluiter%20Viagra.pdf

rfv-harsewinkel.de

Ergebnisübersicht: Harsewinkel,PLS vom 01.05.und 03.-0 [ 460818010 ] 01.05.2008 - 03.05.2008 Reiter-WB 1. P Marlien Hülser (ZRFV Gütersloh e.V.)2. P Ann-Katrin Rosalewski (RFV Avenwedde e.V.)3. P Christina Bombeck (RFV Clarholz-Lette e.V.)4. P Madeline Rinne (RFV Lopshorn-Lage e.V.)Katharina Hegemann (RFV Harsewinkel e.V.) Reiter-WB 2. P Sarah Meyer (LRFV Herzebrock-Rheda e.V.)

m.mchlibrary.info

A Review of the Medical Benefits and Contraindications to Breastfeeding in the United States Cite as Lawrence RA. 1997. A Review of the Medical Benefits and Contraindications to Breastfeeding in theUnited States (Maternal and Child Health Technical Information Bulletin). Arlington, VA:National Center for Education in Maternal and Child Health. A Review of the Medical Benefi

Copyright © 2010 Find Medical Article